Публикации

Професионално образование – Изграждане на училищни системи за управление на качеството – практически насоки

Списание „Ново знание“

Юбилейна национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21в.“, Варна 2010г. –Училището без което не можем.

Пути повышениа качества проффесионаъной подготовки педагога – Някои страни от мултимедийното обучение по математика в началните класова.

Образование и технологии – Влияние на мултимедията върху процусите на запомняне и забравяне при решаване на математически задачи в начален етап на образование.

Образование и технологии – Дидактически принципи на мултимедииния урок по математика.

Интерактивното обучение чрез използване на информационно – комуникационни технологии в психолого-педагогическите процеси в овладяването на математически знания и умения.

Подбор на непедагогическия персонал за сключване на договор и назначаване на работа.

Карта за подбор.

Критерии за подбор на главни учители.

Подбор на педагогическия персонал за сключване за назначаване на работа.

Съкращаване на щат в общинско училище. Подбор.

Съкращаване на щат в общинско училище. Обща процедура.

Подбор на персонал за сключване на договор и назначаване на работа.

Интерктивна методика за изучаване на умножение и деление на числата до 1000, Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество, том VI