„ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА 2020-2021 година“

Уважаеми родители, учители и ученици,

На прага на новата 2020-2021 учебна година училищното ръководство Ви информира за предприетите мерки за сигурност и осигуряване на безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учениците от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“.

В рамките на шест месеца – от м. април до момента, в училището са извършени редица дейности за нормално посрещане на учениците в присъствена дневна форма на обучение, желано и очаквано от всички нас, а именно:

 1. Разширени са и са ремонтирани напълно 7 класни стаи, с възможност да се разредят масите на учениците и да се осигури дистанция,
 2. Напълно са обновени стаи 302 и 303;
 3. Преместена е библиотеката в отделно помещение на първия етаж до стола;
 4. Стаята на библиотеката ще бъде усвоена за класна стая – 211;
 5. Обособена е класна стая на открито до входа откъм улица Страцин. Очакват се монтиране на пейки по проект „ПУДОС“;
 6. Обособява се пространство за учене на открито и в задния двор на училището до клубовете по интереси;
 7. Дворът ще бъде разделен на зони за провеждане на часове на открито;
 8. Осигурени са бактерицидни лампи за всяка класна стая, общите помещения – коридори, столова и фоайета и физкултурния салон. Лампите ще работят само когато учениците са напуснали училище, ще бъдат включвани дистанционно от хигиенистите, след което ще бъде проветрявано.
 9. Осигурени са и пречистватели за  въздух, които са мобилни и леки и могат да се местят.
 10. Осигурени са дезинфектанти за класните стаи, учителската стая и общите помещения;
 11. Осигурени са почистващи препарати за дезинфекция на коридори и класни стаи.
  Дезинфекцията се извършва два пъти на смяна.
 12. В училището има топла вода и сапун за измиване на ръцете. Искрено молим и Вие да инструктирате учениците да опазват санитарните възли, на които са пореден път поставяме капаци върху тоалетните, нови батерии, диспенсъри за дезинфектанти и сапун;
 13. Поради регистрирани случай на вандалски прояви през изминалата година на ученици от 6-ти клас, Ви уведомяваме, че всяко нарушение на реда в училище ще бъде санкционирано незабавно с предвидените във вътрешния правилник санкции.
 14. Обособени са зони за движение на учениците със стрелки за насочване на потоците:
 15. Първи  етаж – първи клас: Влизат през централния вход и се движи в дясно към класните стаи по зелени стрелки. Стаите са обозначени със зелени номера. Излиза през изхода/входа от задната страна на училището до тоалетните към ул. „Илинден“;
 16. Втори етаж: Влизат от задния вход към ул. „Илинден“, качват се по стълбите в ляво до втори етаж и се движат по жълти стрелки до класните стаи, отбелязани като номера с жълт цвят на табелите. Излизат напред и от изхода/входа до охраната и ул. „Страцин“.
 17. Трети етаж: Влизат от задния вход до охраната /към ул. „Страцин“/. Качват се до трети етаж по червени стрелки и се движат напред до класните стаи, отбелязани като номера с червен цвят. Излизат по стълбите от към ул. „Илинден“ и задния изход до тоалетните към ул. „Илинден“.
 18. Четвърти етаж: Влизат от задния вход до ул. „Илинден“. Качват се до IV етаж само по стълбището от към ул. „Илинден“ и се движат по четвърти етаж по сини стрелки. Излизат по стълбището откъм ул. „Страцин“ по сини стрелки и през едната страна на централния вход – в дясно на изхода.
 19. Храненето на учениците е кетърингово и се осъществява в класните стаи. Кутиите се изхвърлят в чували, които хигиенистите незабавно изнасят до контейнерите са смет. При желание детето да занесе храната у дома, може да я постави в торба или пластмасова кутия, приготвена му от родителите.
 20. Обучението в голяма степен ще бъде извършвано на открито, докато метеорологичните  условия позволяват, както и по места за културни прояви, музеи, театри, изложби и т.н., поради което родителите е необходимо да попълнят в началото на годината собственоръчно написани декларации за информирано съгласие за извеждането на децата извън училище. Декларациите се съхраняват при класните ръководители.
 21. За училището е изготвен Риск-регистър с различните рискове в работната среда, работните/учебните помещения, работното оборудване и процесите на учене и почивка, както и организацията на учебния процес, като за всеки риск са предприети мерки и дейности, с отговорни лица за изпълнението им в Приоритизиран план за действие в условията на Covid-19.
 22. Влизането на външни лица в училище е забранено. Молим, ползвайте за комуникация електронната поща на училището, както и бланките в бутон „ДОКУМЕНТИ“.
 23. Родителите на малките ученици ги изпращат до оградата на училището и не е желателно да се струпват на входа.
 24. Училищното ръководство призовава всички родители да съдействат при опазване живота и здравето на учениците и служителите от училището КАТО НЕ ПУСКАТ НА УЧИЛИЩЕ дори при най-малки симптоми на заболяване своите деца.
 25. „Ковид-стаята“ се намира в медицинския кабинет, който има пряк достъп до външния двор на училището и не се налага на учениците да влизат по етажите. От изхода към двора, детето може да бъде посрещнато и прибрано от член на семейството.
 26. Класните ръководители ще Ви информират периодично за здравословното състояние на учениците от класа и дали се налага да се премине временно към дистанционен режим на обучение.
 27. На 15.09.2020 год. в 9.00 ще бъде откриването на учебната година с първи, пети и осми клас, които ще заемат местата си в дворното пространство, определени за съответния клас.

Всички останали учениците, ще следват инструкциите на класните ръководители за раздаване на учебници, седмична програма и организация на работата в класа.

За актуална информация следете сайта на училището.

Желаем на всички успешен старт на учебната година, ЗДРАВЕ И СПОКОЙСТВИЕ!

С уважение:

д-р Лилия Стоянова

директор на седмо СУ „Кузман Шапкарев“

Благоевград

.

Училището, без което не можем!  

Хуманно училище!

Училище по родолюбие!

Училище на годината!

Моето училище е най-хубавото!

Седмо средно училище е богато със своите креативни и инициативни ученици, за които се стремим да го изградим като модерно конкурентоспособно училище за развитие на социални, граждански  и дигитални компетентности. Инструмент за тази стратегическа цел са актуалните стратегии, интерактивни методи и средства на преподаване, които подготвят учениците като активни социално-отговорни личности в условията на ефективен образователен процес. Стремим се към ЕФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което съчетава умело подходящите методи и форми на преподаване и учене. Иновациите в училищната среда следват принципа на равнопоставеност между всички учебни предмети, като обхванат овладяването на КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ в общообразователната подготовка чрез овладяване на целите на хилядолетието: повече…

Ние сме IT училище!

Развиваме дигиталните компетентности на нашите ученици в профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Организираме уникално по рода си Национално състезание по информационни технологии. Патрон на състезанието е Еврокомисар Мария Габриел. Учениците работят в категории 3-7 клас, 5-7клас, 8-12 клас и направления Уеб сайт, Компютърно моделиране, Мултимедийни клипове, Групов проект, Интерактивна презентация, 3D моделиран, Самостоятелни компютърни приложения, Интернет приложения
по темите: Изкуствен интелект, Роботика, Интернет, Автономни превозни средства, Триизмерно принтиране, Нанотехнологии, Биотехнологии, Съхраняване на енергията, Квантово изчисление, Четвъртата индустриална революция

Ние сме Кембридж училище!

НИЕ СМЕ КЕМБРИДЖ УЧИЛИШЕ , КОЕТО УТВЪРЖДАВА ЛИДЕРИ! Два пъти училището печели награда“Училище за пример“ на Асоциацията на Кембридж училищата в България. През 2018г. училището печели първа награда на националното художествено-музикално състезание. За поредна година учениците от 7 СУ „К. Шапкарев“ участваха в националното състезание на Кембридж училищата в България.

Асоциацията на Кембридж училищата в България е създадена през 2005 година от издателство КЛЕТ България ООД. Тя е доброволно обединение на 127 училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език. Асоциацията е изключителен представител на Cambridge University Press.

ПОЛЗИТЕ ЗА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ: още

Ние сме Глобално училище!

Чрезинтерактвини методи, състезания и конкурси на училищно, регионално и национално ниво, на които училището е основен организатори домакин, се популяризира  образованието за устойчиво развитие, глобалното гражданство и културата на мира и ненасилието. Доказателство за това е организирането и провеждането на Регионалното състезание по География и икономика, с което се въвеждат практики на приобщаване, недискриминация и равнопоставеност на хората в различните географски територии. Темата на последното състезание, което се проведе на 20.04.2018 година е „Страни, народи, култури“.  https://7sou-blagoevgrad.com/geografia/ Развива се критично мислене като се стремим в училищните практики да доминира атмосфера на внимание, интерес към ученето и мотивация за интеракция. Ученикът е поставен в позиция на активен партньор в процеса на учене и е силно мотивиран да работи в естествената за него социална и глобална дигитална среда. Изграждат се нови условия за развитие на междуличностните взаимоотношения в подкрепа на глобалната инициатива в26 клуба по интереси. Повече…


Ние сме STEM училище!

 • Откриваме широките врати на познанието за света, в който живеем!
 • Учениците съумяват:
 • да станат  гъвкави и адаптивни в различни ситуации
 • да се саморегулират и да се справят сами в ученето;
 • да правят екологични проекти;
 • да формулират смислени, обосновани, задълбочени и логични отговори;
 • да се чувстват значими за решаването на екологични проблеми.
 • да инициират групи на екоактивисти.
 • ОРГАНИЗИРАМЕ ФЕСТИВАЛ НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И МАТЕМАТИКАТА – като линк
 • ПАРТНИРАМЕ С ИНСТИТУТА ПО КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ БАН
 • Участието на учениците от 11 и 12 клас в проекта на  Института по космически изследвания и технологии към БАН „ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА“ (http://www.space.bas.bg/) бе истинско предизвикателство за младите хора. Домакинство на лятно училище по проекта и уъркшопа EEOBS запознаха младежите с теоретичните основи на наблюдението на Земята от Космоса, технологиите GNSS, GPS и Galileo, изследването на климатичните промени и екосистемните услуги.
 • РАЗГРЪЩАМЕ ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ чрез изпълнение на проекти, които периодично се изготвят по повод „деня на водата – 22 март“, „деня на земята – 22 април“ и „деня на слънцето – 28 май“ и демонстрират пред училищната общност своите уникални продукти, съчетали наука, творчески замисъл и практически умения, които споделят със своите връстници. „За тях говорим с обич“:
 • ЧРЕЗ  представянето на глобалната перспектива по време на състезанията и срещите на клубовете по интереси на двете партньорски училища – Седмо СУ – Благоевград и   „М.М. Брицо – Делчево“ – Македония, по проект „SCHOLAR” се постигнаха  значими резултати в компетентностите на учениците от двете странит на българо-македонската граница по актуални теми за глобалното образование. Под формата на състезания по екология и предприемачество се засегна отговорността на учениците като граждани на ЕС.  още