Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ – Благоевград е богато със своите 920 ученици от най-ранна училищна възраст – 1 клас в начален етап до 12 клас в гимназиалния етап, за които се стремим да го изградим като модерно конкурентоспособно училище за развитие на социални и граждански, чуждоезикови, математчески, дигитални и цифрови компетентности. Инструмент за тази стратегическа цел са актуалните стратегии, интерактивни методи и средства на преподаване, които подготвят учениците като активни социално-отговорни личности в условията на ефективен образователен процес. В урочната работа и  инициативите за овладяване на ключовите компетентности като извънурочна дейност вече години наред работят учители от всички етапи на обучение в училището – 42 в начален етап, 25 в прогимназия и 15  в гимназия. Те търсят обучителни техники и модели от работещи образователни системи в Европа за развитие на креативното и аналитично мислене в класната стая с цел премахване на пречките пред ученето и  подобряване на образователните резултати. Едновременно с това се полагат усилия за успешното интегриране и приобщаване на 28 деца със специални образователни потребности (СОП) и деца в риск с цел осигуряване равен достъп до образование. За развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му в училището са сформирани 26 клуба по интереси, сред които „Природни науки“, „Журналистика и медиен център“, „Чужди езици“, „Информационни технологии“, „Предприемачество“, „Изкуство и спорт“, “Дизайн“, „Питагор“, вкл. клубове за подпомагане на деца с обучителни трудности и др., сформирани по проект по „Твоят час“ и трансграничен проект „SCHOLARS“.