8 клас


Приемът се  извършва съгл. Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, Глава четвърта, раздел IV, Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 1 паралелка—26 ученици

Интензивно изучаване  на чужд език- английски език

Профилиращи предмети:

  • Информатика,
  • Информационни технологии,
  • География и икономика
  • Английски език – ниво В2,

ПРИЕМ С ОЦЕНКИТЕ ОТ НВО ОТ 7 КЛАС:

  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА х 1
  • Утроената оценка по  Математика,

ОЦЕНКИТЕ ОТ свидетелството за основно образование по:

  • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И
  •  ЧУЖД ЕЗИК