5 клас

За учебната 2024-25  година 7. СУ „Кузман Шапкарев” приема ученици в V клас в ПЕТ паралелки със засилено изучаване на български език и литература и  математика, информационни технологии и английски език, както следва: Според желанията на родителите и учениците:

 • Паралелки с избираеми часове по БЕЛ – 1 час, Математика – 1 час, Информационни технологии- 0,5 + факултативни часове 1 час ИТ.
 • Паралелки  с избираеми часове по БЕЛ – 1 час, Математика – 1 час, ЧЕ – 0,5 часа, факултативна подготовка по езика /френски, руски/ – 1 час;
 • Паралелки с избираеми часове по БЕЛ – 1 час, Математика – 1 час, ЧЕ
 • – 0,5 часа География и икономика/История и цивилизация.

Училището предлага:

 •  Първи чужд език – английски език.
 • Изучаване на втори чужд език във факултативни часове – френски и руски език (по избор).
 • Избираеми часове за по География и икономика и История и цивилизация.


Обучението в прогимназиалната образователна степен (V – VІІ клас) в училището ни е ориентирано към:

 •  качествена подготовка по български език и литература и математика, осигуряваща оптимално представяне на  на НВО в VІІ клас
 • изграждане на компютърни умения, в часовете по информационни технологии, подготовка за олимпиади и национални състезания;
 • усвояване на знания по чужди езици – английски, френски и руски език
 • задълбочена общообразователна и специализирана подготовка
 • мултимедийно обучение в кабинети, оборудвани със съвременни технически средства (лаптопи, мултимедийни проектори)
 • пълноценно осмисляне на свободното време чрез участие в клубове по интереси, спортни секции и други извънкласни дейности.