Училището, без което не можем

НА НИВО УЧИЛИЩЕ Стратегическата цел е ориентирана към реализиране на образование, което да направи света около нас по-добро място за живеене, да променим хората, с които учим, работим и живеем, за да посрещнем заедно предизвикателствата пред света в най-значимите за живота ни области.

НА НИВО УЧЕНИЦИ се разработват урочни и извънурочни теми за взаимовръзките в света и устойчивото развитие за 900 ученици от най-ранна училищна възраст – в начален етап до гимназиалния етап. В инициативите за запознаване с целите на хилядолетието работят вече години наред УЧИТЕЛИ от всички етапи на обучение в училището – 42 в начален етап, 25 в прогимназия и 15  в гимназия за овладяване на деветте ключови компетентности.

1. В овладяването на ключовите компетентности по майчин език се разработват специални интерактивни уроци за деца от български и небългарски произход. Търси се информация в интернет пространството и ще се ползват електронните уроци в платформите на различни издателства. Ползват се речници и електронни ресурси, вкл. визуализирани варианти на различни произведения от български и чужди автори.

2. Разработват се допълнителни интерактивни уроци по чужди езици като описаното за овладяване на ключовите компетентности по БЕЛ, се репликира и в останалите предметни области.

3. В областта на математическите и дигиталните компетентности се използват  интерактивни методики от наши преподаватели – д-р Янева, д-р Касева, д-р Стоянова.

5. Социалните и граждански компетентности са намерили своето приложно поле в подготовката на изпитните материали при провеждането на Регионалното състезание по География и икономика, на което училището е домакин, както и при работата по редица проекти за разгръщане на мултидисциплинарния подход. До момента в профилираната подготовка по География и икономика се използва изключително богат ресурс от учебни материали.

6. За приложението на ИТ в областта на глобалното образование се прилагат нови форми на преподаване за  креативно и творческо мислене при изготвянето на проекти за екологичните проблеми.

7. Равнопоставеност и сътрудничество – подобряване достъпа до образование и модернизиране на образователна инфраструктура и оборудване за 25 ученици с увреждания, СОП и здравословни проблеми.

8. Засилване на подкрепата за тези, които срещат трудности в учебния процес

9. Подкрепа за насърчаване на върховите постижения в обучението партньорство с двете организации – секция „Дистанционни изследвания и ГИС“ и Институт за космически изследвания и технологии – (ИКИТ-БАН) по проект „Обучение за наблюдение на Земята в българските средни училища“ (EEOBSS). Обучение за  прилагане на съвременните геоинформационни технологии за анализ и оценка на спътникови изображения на Земята

http://eeobss.space/bg/blog/category

10. Задържане на учениците в училище чрез създаване на благоприятна за образование социална и дигитална среда (с фокус върху групите в неравностойно положение) и учениците от профилираните паралелки;

11. Подпомагане на родителите, чрез създаване на възможностите за информално и неформално учене при използването на различни софтуерни решения – виртуални библиотеки и лаборатории, онлайн домашни работи.

Взаимовръзки и взаимосвързаност в света – теми от урочното съдържание се интегрират в проекти и програми и ангажират училището със значими за света около нас проблеми. Седмо СУ „К. Шапкарев“ е организатор и домакин на най-голямото Национално състезание по ИТ и в продължение на 10 години е събрало огромен ресурс от разработени от участниците софтуерни приложениия с образователна и познавателна цел. В новата среда те биха могли да бъдат мултиплицирани като образователни продукти в училища, които проявяват интерес към библиотеката от информационни ресурси. ПРИЛОЖНИЯТ ХАРАКТЕР НА РАЗРАБОТЕНИТЕ ПРОЕКТИ дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ. Част от темите

 „Енергията на планетата”

 „Умна планета”

„Великите откриватели – познати и непознати”

 „Моят роден край – познат и непознат”

„Непознатите откриватели”

„Етнографски области – знаци на паметта” и

„Зелена планета”

провокират участниците сами да създадат продукти по формата на уеб-сайтове, интернет приложения и самостоятелни компютърни приложения, които да докоснат в дълбочина  проблемите на глобалното образование.