Образователен процес

ЗАПОВЕД № РД-11- 1173 /13.09.2019 г.

На основание чл.259, ал.1, от ЗПУО и чл. 6, ал.4, ал. 5 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование, чл. 126, ал.З от Правилника за дейността на 7 СУ „Кузман Шапкарев“ , Програмата за ЦДО за учебната 2019/ 2020 г. ОПРЕДЕЛЯМ Следната организация на учебния ден за 1 срок на учебната 2019 / 2020 година

1. Начало учебния ден в първа смяна 7,30 ч. /1 и 2 класове от 8,00 часа/ 2. Край на учебния ден в първа смяна 13,15 ч.

Класове в първа смяна – 1, II, III, IV, V, VII, IX, X, XII класове, ЦОУД VT-VII клас

Класове във втора смяна – VI, VII, ЦОУД – 1, II, III, IV, V клас

3. Почивки между учебните часове • I-II уч. ч. -1 0 мин. • II-III уч. ч. -1 0 мин. • III-IV уч. ч. – 20 мин. • IV-V уч. ч. -1 0 мин. • V-VI уч. ч. -1 0 мин. • VI-VII уч. ч. – 5 мин.

4. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: • тридесет и пет минути – в I и II клас; • четиридесет минути – в ill – IV клас; • четиридесет/четиридесет и пет минути – в V-XII клас

5. Продължителността на учебния час се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности.

1. Начало учебния ден във втора смяна 13,30 ч.

2. Край на учебния ден във втора смяна 19,15 ч.

3. Почивки между учебните часове • I-II уч. ч. -1 0 мин. • II-III уч. ч. -1 0 мин. « III-IV уч. ч. – 20 мин. ® IV-V уч. ч. -1 0 мин. • V-VI уч. ч. -1 0 мин. • VI-VII уч. ч. 5 мин.

4. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: • тридесет и пет минути – в I и II клас; л • четиридесех минути – в III – IV клас; • четиридесет минути – в V -X II клас

5. Продължителността на учебния час се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности.

Начало и край на учебния ден при целодневна организация на учебния процес за първи срок на учебната 2019/ 2020 г. Целодневна организация на обучението за учениците от I до VIII клас – вариант 1 ЦЦО – VI клас – VII клас – от 8,00 до 12,30 ч. – ЦЦО – 1, П, Ш , IV, V клас – от 12,30 до 17,30 ч.