Самостоятелна форма на обучение

ЗАПОВЕД № РД-11 – 424/ 24.01.2019г.

На основание чл.259 ал1 чл. 112 ал.4 и чл. 116 от ЗПУО и чл 3 ал.2 и чл 37 ал. 5 от Наредба 10 от 1.09.2016 за ОДУО, чл. 29г, ал. 1 и чл. 29а и чл. 296 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.175 ал.6 и ал. 7 от ПДУ.

ОПРЕДЕЛЯМ 
ред за организиране и провеждане на първа поправителна изпитна сесия – 2018/ 2019 учебна година , за ученици в САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, както следва:
1. Изпити за определяне на годишна оценка по :

Български език и литература – ЗИП, 
Дата на провеждане: 19.02.2019г.Начален час – 10.00 ч., място на провеждане – № 410 ИТ / с видеонаблюдение/Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита:. 20.02.2019г на информационното табло, чрез заверено копие на протокол за резултата от писмен /н.н. 3-80 , с печат „Вярно с оригинала“ и удостоверено с подпис и кръгъл печат на VII СУ от ЗАТС.

Руски език –- ЗИП  
Дата на провеждане: 15.02.2019г.Начален час – 10.00 ч., място на провеждане – № 410 ИТ / с видеонаблюдение/Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита:. 18.02.2019г на информационното табло, чрез заверено копие на протокол за резултата от писмен /н.н. 3-80 , с печат „Вярно с оригинала“ и удостоверено с подпис и кръгъл печат на VII СУ от ЗАТС.

Руски език – 1 чужд език – ЗП , 
Дата на провеждане: 15.02.2019г
.Начален час – 11.00 ч., място на провеждане – № 410 ИТ / с видеонаблюдение/Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита:. 18.02.2019г на информационното табло, чрез заверено копие на протокол за резултата от писмен /н.н. 3-80 , с печат „Вярно с оригинала“ и удостоверено с подпис и кръгъл печат на VII СУ от ЗАТС.

Свят и личност – ЗП, Философия – ЗП
Дата на провеждане: 12.02.2019г.
Начален час – 10.00 ч., място на провеждане – № 410 ИТ /с видеонаблюдение/Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита:. 13.02.2019г на информационното табло, чрез заверено копие на протокол за резултата от писмен /н.н. 3-80 , с печат „Вярно с оригинала“ и удостоверено с подпис и кръгъл печат на VII СУ от ЗАТС.

Информационни технологии – ПП, 
Дата на провеждане: 22.02.2019г.
Начален час – 10.00 ч., място на провеждане – № 410 ИТ / с видеонаблюдение/Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита:. 25.02.2019г на информационното табло, чрез заверено копие на протокол за резултата от писмен /н.н. 3-80 , с печат „Вярно с оригинала“ и удостоверено с подпис и кръгъл печат на VII СУ от ЗАТС. 

Физика и астрономия – ЗП, 
Дата на провеждане: 19.02.2019г.
Начален час – 10.00 ч., място на провеждане – № 410 ИТ / с видеонаблюдение/Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита:. 20.02.2019г на информационното табло, чрез заверено копие на протокол за резултата от писмен /н.н. 3-80 , с печат „Вярно с оригинала“ и удостоверено с подпис и кръгъл печат на VII СУ от ЗАТС. 

Френски език – 1 чужд език, ПП, 
Дата на провеждане: 26.02.2019г.
Начален час – 10.00 ч., място на провеждане – № 410 ИТ / с видеонаблюдение/Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита:. 27.02.2019г на информационното табло, чрез заверено копие на протокол за резултата от писмен /н.н. 3-80 , с печат „Вярно с оригинала“ и удостоверено с подпис и кръгъл печат на VII СУ от ЗАТС.

 Английски език – 1 чужд език – ПП, 
Дата на провеждане: 26.02.2019г.
Начален час – 10.00 ч., място на провеждане – № 410 ИТ / с видеонаблюдение/Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита:. 27.02.2019г на информационното табло, чрез заверено копие на протокол за резултата от писмен /н.н. 3-80 , с печат „Вярно с оригинала“ и удостоверено с подпис и кръгъл печат на VII СУ от ЗАТС.