Профил на купувача


Оществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на компютърни конфигураци, интерактивна мобилна маса и съпътстващите ги конструкции за осигуряването на STEM среда в VII СУ „Кузман Шапкарев“

Оществена поръчка с предмет:     Осигуряване и доставка на закуски и обяд на учениците в Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград


http://www.aop.bg/esearch_cases_from_to.php?ln=2 

Обществена процедура хранене „Осигуряване и доставка на закуски и обяд на учениците от 7 СУ „К.Шапкарев“

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА
„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

„РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ОКОЛНОТО Й ПРОСТРАНСТВО НА VII СОУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“

ДОКУМЕНТАЦИЯ –––- ОБЯВА –––- Протокол от 28.05.2018г от работата на комисията–––-ДОГОВОР–––-ОФЕРТА