Хронология

1973 – С решение на Общинския народен съвет – Благоевград от месец юни се обоснова като самостоятелно учебно завединие VІІ ОУ “ Кузман Шапкарев“. Първият директор на училището е Максим Николов.

1974/1975 г. – Броят на учениците нараства и паралелките се увеличават от 16 на 20.

1975/1976 г. – На откриването на учебната година присъства делегация от ГДР. Училището е посетено от заместник министъра на Народната просвета Петър Николов.

1976/77 г. – От първи до трети клас паралелките са по 5, а от 4 до 8 клас по 4.

1977/78 г. – Броят на учениците нараства на 1000, пропорционално нараства и броя на учителите.

1978/79 г. – Учебната година започва с внедряването на ново учебно съдържание в 6 клас.

1979/80 г. -Възстановена е традицията в управлението и ръководство на училището чрез изграждане на училищно настоятелство. За първи председател на настоятелството е избран Иван Грозданов. Активна изява има клуба по ТНТМ, учениците печелят 2 първи места в конкурса „Млад агробиолог“ .1980/81 г. – В началото на учебната година VІІ ОУ променя статута си в ЕСПУ със заповед № Р 31-31 от 13.05. 1981 г. с дванадесет годишен курс на обучение. Въвежда се целодневна организация на обучение. Със заповед на Министъра на МНП училището се обявява за базово.

1982/83 г. – Продължава учебно-възпитателната работа по програмата на ЕСПУ. Провежда се второто отчетно събрание на училищното настоятелство.

1983/84 г. – Училището празнува 10 годишния си юбилей, който съвпада със завършването на първия випуск на ЕСПУ. Зрелостниците са приветствани от представител на ВПИ – Благоевград и родители.

1984/85 г. – За цялостната си работа , постигнатите резултати в олимпиади и конкурси по ТНТМ учителският колектив се обявява за първенец в съревнованието и награден с грамота и парични средства.

1985/86 г. – Участниците от кръжоците по химия, биология, млад конструктор в окръжни състезания печелят първите места.

1986/87 г. – В училището се извършва комплексна проверка от Окръжна дирекция „Народна просвета“. Посещава се от просветни делегати от побратимената Аджарска република.

1987/88 г. – През тази учебна година училището се преименува в VІІ СОУ „К. Шапкарев“. В него се обучават 1150 ученици, в 49 паралелки, работят 70 учители и 24 служители. Гостува делегация от град Батуми. Спортистите на училището стават първенци по спортна гимнастика и хандбал. Футболистите се класират на 2 място в Републиканско първенство.

1988/89 г. – 15 годишен юбилей на училището. На тържеството гостуват родственици на патрона. В училището се прави комплексна проверка от инспектората на Окръжния съвет за „Народна просвета“.

1989/90 г. – Учебната година преминава под знака на настъпилите промени в обществено-икономическото развитие на страната след Ноемврийския пленум на ЦК на БКП.

1990/91 г. – Организацията на учебно-възпитателната работа се осъществява във връзка с указанието на МОН и се подчинява на настъпващите демократични преобразувания. Учителският колектив получава право за избор на учебен план и възможност за разпределение на часовете предвидени за ЗИП и СИП.

1991/92 г. – За първи път в училището се осъществява профилирано обучение на учениците в специалностите – Администратор-документалист, Обменител на вулата.

1992/93 г. – Със заповед на министъра на МОН от началото на учебната година се въвежда нов учебен план за СОУ. Премахват се индивидуалните планове. Въвежда се полупрофесионалната поготовка в СОУ, направление икономика, 3 паралелки с 80 ученици.

1993/94 г. – През учебната година се провеждат мероприятия и инициативи във връзка с 20 годишнината на училището и 160 години от рождението на патрона Кузман Шапкарев. В училището гостуват роднини на патрона проф. Петър Шапкарев и скулптура Любомир Шапкарев.

1994/95 г. – След успешно издържан конкурс и защитена програма за развитие на училището управлението му се поема от Лилия Стоянова Стоянова. Провежда се обучение в подготвителен клас – биология със засилено изучаване на френски език и 2 паралелки предпрофесионална подготовка „Фирмена администрация“. В 7СОУ се въвеждат: „Правилник за вътрешния трудов ред“ и „Вътрешноучилищен правилник“, с който се запознават родители и ученици повреме на родителските срещи. Провеждат се входно и изходно ниво за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

1996/97 г.- Поставя се успешно начало на учебната година, но демографският срив се отразява на броя на учениците. Всеки ученик е ценен за оцеляването на училището. Поставя се началото за изграждане на фитнес зала в училищния корпус. Училището получава даренияот родители, които подпомагат изграждането му. Ръководството на училището разработва проект – „Учебна технология за съвместяване на здраве, спорт, туризъм“. Проектът е одобрен със становището, че в него са залегнали авангардни и нестандартни идеи. В училището се обучават 1161 ученици. Провеждат се редица мероприятия между които: състезанието „Какво, къде, кога“; „Вечер на химията“; турнир по Стрийтбол; баскетболни турнири. В тази връзка училището получава и наградата от Асоциацията „Спорт за всички“ и е открита сметка в Евробанк с начален капитал 25 000 лв.

1997/98 г.-Юбилейна 25 годишнина, наситена със събития и прояви по различни направления: спортни състезания; викторини посветени на патрона на училището от начален до среден и горен курс; вечери на биологията, математиката, чуждите езици и вечери на народното творчество. На 20. 02 1998 г. училището празнува патронния празник, на който гостуват- Любомир Шапкарев (внук на К. Шапкарев), дъщеря му Лиза Талева, Михаил Шапкарев (племенник на Любомир Шапкарев), акд. Близнаков, учители ветерани и родители. През тази учебна година в училището се провежда национална проверка по български език и литература утвърдена от МОН. Резултатите показват много високо ниво, което е добър атестат за авторитета на училището. В условията на пазарно действащите механизми и изискванията на новото време в училището се създават паралелки които обучават мениджъри със средна европейска квалификация към експеримента на проф. Милко Митрополитски. Наред със обучението по мениджмънт, Педагогическият съвет гласува от следващата учебна година чуждоезиково обучение в І клас.

1998/99 г.- Учебната година започва с 4 паралелки І клас, 3 от които са ранно чуждоезиково обучение. Осъществен е успешен прием на една паралелка след VІІ клас “ Биология със засилено изучаване на френски език“ и една паралелка “ География със засилено изучаване на английски език“.

1999/00 г.- През тази учебна година се осъществява прием в профилираща паралелка „Организатор на среден и дребен бизнес“. Засилва се дейността на Училищното настоятелство. На Педагогически съвет се поставят преоритетни въпроси, свързани с опазване на здравето на учениците, разширяване на профилите в училище- разкрива се нова паралелка с профил “ Информатика“, закупуват се компютри, започва работа по проекти на Европейския съюз.

2000/01 г. – Учебната година започва с 5 паралелки І клас, от които 4 ранно чуждоезиково обучение и една реална. Прием след VІІІ клас се осъществява в следните профили: хуманитарен, природоматематически, организатор на дребен и среден бизнес и една паралелка непрофилирано обучение.

2001/02 г. – Вдъхновени от идеите на Кузман Шапкарев, удивени от книжовната му дейност, ученици и учители се приобщават към мъдрите слова на своя патрон: “ Обичайте България! Пазете българщината!“ , преминава една успешна учебна година.

2002/03 г. – Три десетилетия училището се оглася от детски смях, училищният звънец приканва към упорита и творческа дейност. Малките ученици се включват в конкурс за рисунки на тема „Моето училище“; в математическо състезание; в драматизация на изучени приказки и състезание под наслов „Бързи, смели, сръчни“. Училищният юбилеен вестник „Междучасие“ публикува проявите свързани с патронния празник. В среден курс се провежда вечер под наслов „Химията-науката от миналото, науката на настоящето и поглед в бъдещето“, гостува акд. Евгени Головински. Учениците участват в конкурс за есе на тема „Да съхраним живота на нашата планета, като я запазим чиста“. Седмокласниците участват в състезанието „Стигни върха“. Учениците участват във викторина за живота и делото на Кузман Шапкрев в историческия музей. Петокласниците участват в международен конкурс „Моята любов Русия“. В рамките на проекта „Сексуално и репродуктивно здраве“ учениците от 10 и 11 клас се обучават по метода „Връстници обучават връстници“. Учениците от специалността „Организатор на среден и дребен бизнес“ подготвят бизнес новини. Френско говорящите ученици от 10, 11 и 12 класове участват в конкурс „Париж, любов моя“. Шоуто на Мариан „Елате ни вижте“ събра любопитни и любознателни. Реализира се пилотен проект на БФ по бейзбол и МОН за въвеждане на бейзбола в учебните програми. Осъществява се и проекта финансиран от Министерството на младежта и спорта „Реализация на годишния спортно-състезателен календар“. Извършва се пререгистрация на Училищното настоятелство на основание чл.45, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, вписване в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

2003/04 г. – Създава се клуб „Дебати“, който стартира с дискусия на тема “ „За“ или „против“ влизането на България в Европейския съюз“. На 16 февруари за първи път прозвучава сигнала на училищното радио „Вселена 7“. От тази учебна година започва ежегодно издаване на „Годишник на VІІ СОУ „К. Шапкарев“ „. През месец март се провежда конкурс за красота „Мис Пролет-VІІ СОУ-2004 г.“ под мотото „Не на агресията, да на красотата“. В присъствието на представители на Ротари клубовете в Благоевград, ученици от VІІ СОУ представят сюжет на драма на тема:“Едно момиче разкава“. През месец май отборът по бейзбол от нашето училище става републикански вицешампион.

2004/05 г. – Тази година училището спечелва проект към обществения благотворителен фонт „Спорт и здраве за нашите деца“, разработен от Училищното настоятелство. Училището се обновява, офис мебелите и новата техника му придават европейски вид. Откриват се 12 нови кабинета от Снежана Гроздилова-депутат от НДСВ. Открива се нов компютърен кабинет с високоскоростен интернет. През годината се разработват общо 12 проекта към програмите- ФАР, Красива България, Балкански тръс за демокрация, ПРООН, СИФ, МРРБ-фонт „Козлодуй“. Под мотото „Коледа за всички“ учениците провеждат благотворителни акции в помощ на социално слабите ученици и деца лишени от родителски грижи. На 23 февруари в залата на ДТ „Н. Вапцаров“ се провежда спектакълът „Нека бъде светлина“, посветен на патрона на училището. В клуб „Дебати“ се повеждат дискусии по темите: „Духовна или физическа красота“, „Материалното или духовното богатство“, „За или против смърнтото наказание“. През годината учениците на VІІ активно участват в спортни дейности-хандбал, свободна борба, тенис на маса, тенис на корт, бейзбол, плуване. На състезателния крос под мотото „Не на наркотицитие“ отборът на момичетата от VІІ спечелва първо място. През месец юни учениците от 11 клас покоряват връх Вихрен с което показват, че пътят на VІІ СОУ е само един-към върха!

2005/06 г. – С общи усилия на учениците от VІІ СОУ и професионализмът на работещите учители училището се нареди сред 100-те най-добри гимназии в страната, а сред благоевградските на четвърто. До началото на 2005/06 г. завършва работата по проекта за енергийна ефективност към МРРБ-фонд „Козлодуй“. Излъчва се TV шоуто „Нашата България“ подготвено и проведено от учениците изучаващи профилирано география и техните учители. През тази учебна година инициативите и празниците в училището отново доказват, че в VІІ СОУ се обучават деца с оригинални идеи и патриотично самосъзнание.

2006/07 г. – Тържествено се открива учебната година. През месец октомври се провеждат дни на поезията. В централното училищно фоайе се подрежда възрожденски кът по случай Деня на народните будители. Във връзка с месеца на таланта на 13.11 2006 г. се направи изложба във фоайето на Община Благоевград с подбрани ученически рисунки, творби и материали. Наши деца участват в концерта на талантивите в зала „Яворов“. Организира се коледен турнир по боулинг и дартс. Провеждат се мероприятия посветени на патронния празник и други важни исторически събития: предавания по радио „Вселена 7“; състезание „Пирамида“, участие в конкурса „За хляба наш“, „Маратон на четенето“, дебат на тема „Нови модели на гражданското училище“ и др. Обновява се МТБ. Извършва се обстойно обследване на училището от оторизирани представители на Община Благоевград. Изготвя се енергиен и технически паспорт на обекта. Училищното ръководство и адмимистративният екип изготвят нови правилници: Устройствен правилник на училището; Правилник за вътрешния трудов ред; Правилник за документооборота; Правилник за архивиране на документите; Вътрешни правила за работната заплата и Етичен кодекс.

2007/08 г. – За 35 път училището приема своите възпитаници и приветства гостите с „Добре дошли“. Учениците от СРЗО участват в общоградското шествие организирано от РИОКОЗ-Благоевград. Учениците от началните класове се включват в работилницата на Дядо Коледа и участват в конкурса на Български пощи „Писмо до Дядо Коледа“ . Провеждат се мероприятия за патронния празник, които посочени в сайта, в страница Галерия. Всички класове от начален курс участват в акцията за разделно събиране на отпадъци „Сливи за смет“ съвместно с фирма „Ре-пак“. По случай Деня на Земята учениците от клуб „Декоротивно – приложни изкуства“ организира ревю-спектакъл. Провеждат се конкурси на тема „Моята любима книга“, „Любим герой от българските народни приказки“ и „Моето последно книжно откритие“. По традиция се провежда дарителска кампания „Дари книга на училищната библиотека“. И тази година учениците не пропуснаха да участват в организираните градски спортни състезания. Министерство на образованието и науката организира за трета поредна година ученически поход по повод 11 май – Ден на Светите равноапостоли Кирил и Методий. Учениците от VІІ СОУ”Кузман Шапкарев”  – Благоевград, участват като домакин и водач на похода. Училището участва със свои проекти по всички модули на националната програма на МОН „Спорт в училище“ „Обновяване на учебно-техническото оборудване“, „Безопасно училище“, „Ритуализация на училищния живот“ , „Създаванена достъпна архитектурна среда“ и „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност“, „Да се обичаме безопасно“. По линия на МОН училището ни единствено в региона получава като дарение 80 преносими компютъра, 16 мултимедийни проектора и 26 настолни компютъра за оборудване на компютърните кабинети. Учениците от VІІ СОУ участват в конкурса „Река Струма от извора до устието“, организиран съвместно с Република Гърция и Областна администрация Благоевград и от общо 8 първи награди спечелват 3.

2008/09 г. – С топли думи г-жа Л. Стоянова-Директор на VІІ СОУ поставя началото на поредната учебна година. През месец октомври от ръководителят на българският сектор „Посещение и семинари“ към ЕП в Брюксел-Антоанета Тюлекова бе отправена лично към г-жа Стоянова, преподавател по евроинтеграция и евробизнес и протокол и директор на VІІ СОУ покана за посещение. Група от учители и ученици с ръководител г-жа Л. Стоянова се посрещна от българския евродепутат Д. Здравков и Г. Томов, председател към момента на сектор посещения и семинари в Брюксел. По повод честването на 100 години от независимостта на България и Деня на народните будители 1 ноември, Неврокопският митрополит Натанаил гостува в VІІ СОУ и проведе урок по родолюбие с неговите възпитаници. Излъчва се радиопредаване по училищното радио „Вселена 7“, с което се отбелязва заслугата на народните будители за патриотичното възпитание и националното самосъзнание на учениците. На 21.11. 2008 г. гостува акд. Богданов във връзка с националната конференция „Европейското образование – реалности и переспективи. На 24.11. телевизионната журналистка Ани Салич се завърна в родното си VІІ СОУ и съвместно с настоящите ученици проведе урок посветен на живота и делото на Кузман Шапкарев. Ученици от VІІ СОУ участват в конкурс на тема „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“с рисунки и презентации. Учениците от ІІІ, ІV и V клас участват в Коледно математическо състезание; Математическо състезание „Т. Чимев“ в ПМГ „С. Корольов“; участват в областното състезание по информационни технологии от І до ІV клас, олимпиади по български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация; участие в националния фестивал на камерния танц и танцовото шоу; участие в Националното състезание по информационни технологии „Непозната България“, гр. Ловеч . Печелят І, ІІ и ІІІ място в VІІІ Национален конкурс „Бог е любов“ на общинско ниво. Съвместно с фондация „К. Шапкарев“, гр. София се открива изложба. На 27-29 март 2009 г. се провежда Първото Национално състезание по информационни технологии с участието на 101 проекта от цялата страна и домакин VІІ СОУ. Следват участия в Европейско математическо кунгуру 2009г.; ХІ Национален празник „За хляба наш…“; „Моят роден град“; участие в конкурс за най-добро произведение посветено на седмицата на книгата. На 8 май, 2009 г. учениците от Х и ХІ клас за един учебен час влизат в ролята на учители и задават тест за Европейския съюз към своите импровизирани ученици – учителите. И тази година учениците участват в спортни състезания и печелят победи. На 15.06. 2009 г. в Драматичния театър „Н. Вапцаров“, Благоевград се провежда мултимедиен спектакъл „Моето училище в моята родина“. На този ден за първи път възпитаниците на VІІ СОУ обличат своите униформи, с което се завършва и последния етап от реализирането на проекта „Училището – визия и ритуали“. През тази година се реализира и проектът: „Общочовешки ценности, култура, история и изкуство“ към европейските фондове по програма „Развитие на човешките ресурси“. По програма ДАМС „Научи се да плуваш“ към плувен клуб „Пирин“ учениците от І до ІV клас участват в плувен курс. И тази учебна година продължава обновяването на МТБ от дарения и спечелени проекти.

2009/10 г. – За 37 път 7СОУ посреща своите ученици. На откриванетона учебнатагодинагостува началника на РИО О. Соколов, председателяна училищнотонастоятелство Д. Иванова, децата и учителкитена подготвителна група от ОДЗ 4, родители, бивши учители и ученици. през тази учебна година се прилагат съвременни интерактивни методи и форми на обучение и възпитание. Чрез филми и презентации които изготвят преподавателите учебното съдържание става по лесно достъпно и интересно.На 30. 10. 09г. във фоайето на училището се подготвя видео стена на която през целия ден се излъчва презентация за Народните будители. Послучай 1 ноември- Ден на народните будители и в подкрепа на инициативата на „Данон Сердика“, фондация „Д. Бербатов“ и Teen Spot „Активни и здрави“ се организира спортен празник „Спортувай редовно, живей здравословно“ с участието на родители, учители и ученици. На 24. 11. 09 : СОУ „К. Шапкарев“, Ротаракт клуб-Благоевград, клуб „Хора на хората“ към АУБ-Благоевград, организира среща с учениците от 9, 10, 11, 12 клас на тема: „Трафик на хора и домашно насилие“ с лектори Ив. Георгиева и Л. Близнашка от националната комисия за борба с трафика на хора. На 3.12.09-международен ден на хората с увреждания под наслов „Да се запознаем“, съвместно с дневен център за деца и възрастни „Зорница“-Благоевград се организира изложба с предмети и творби изработени от деца в неравностойно положение. На 16. 12. 09 директора Л. Стоянова, учители и ученици посетиха Народното събраниена Р България. На среща в парламента ученици и народни представители обсъдихавъпроси от здравното образование в училище. На 18. 12. 09г. учениците от 7 СОУ участваха в общинското състезание „Моето разследване за наркотиците“ и „Моя любим национален герой“.