Дипломи и сертификати

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – Факултет по педагогика – образователна научна степен – доктор по теория на възпитанието и дидактика

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – Диплома за висше образование, образователно – квалификационна степен – Магистър, специалност – право, профекионална квалификация – юрист – диплома

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – Диплома за висше образование,образователно – квалификационна степен – Магистър, специалност – начална училищна педагогика – диплома

Диплома за завършен успешен курс за професионална квалификация по Менинджмънт на образованието

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Удостоверение

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Удостоверение

Инициативен фонд, Проект ФУСО – сертификат за отлично изпълнение на образователен проект „Финансова управление на средното образование“

Сертификат от обучение по „Управление на училището – втори модул“. Развитие на персонала. Трудови правоотношения.

Сертификат от обучение по „Управление на училището – втори модул“. Управление на проекти.

Сертификат от обучение по „Управление на училището“. Бюджет, Проекти, Психология на управлението.

Сертификат за участие в семинар „Дискриминация и образование“.

Сертификат за участие в обучение по „Съдържание, организасия, и документация на целодневното обучение при изпълнение на прокт BG 051PO001-3.1.06 – Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

Грамота за особени заслуги в развитието и утвърждаването на Стопанския факултет като авторитетно звено в системата на университетското образование и наука – грамота

Национален институт за обучение на директори – сертификат

Сертификат за участие в обучението по Общо управление – проект на Фар и ФУСО – сертификат

Конкурс за литературна творба „Книгата е мой приятел – пътна карта за мечтател“

ИКТ в административната дейнос на директора, Министерство на образованието и науката- удостоверение

Базови и специфични умения на учители, Майкрософт България – удостоверение

Иновации в образованието, Министерство на образованието и науката- удостоверение

Английски език с коменикативна насоченост, Министерство на образованието и науката със съдействието на училища за чужди езици ALEKSANDER- удостоверение

SERTIFIKATE OF ATTENDANCE

Научно – практически форум „Иновации в образованието и познавателното развитие“ – сертификат

Удостоверение за участие в обучение на изявени педагогически специалисти.