Начало

Тема на годината „ЕТНОГРАФСКИ ОБЛАСТИ – ЗНАЦИ НА ПАМЕТТА“

Състезанието се провежда за десети пореден път и в него могат да участват ученици от V до ХІІ клас. Целта му е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използването на компютърни технологии. Приложният характер на разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие. Учениците защитават пред комисия собствени проекти на следните препоръчителни теми:

А) „Етнографски области – знаци на паметта“
Б) „Енергията на планетата”
В) „Умна планета”
Г) „Великите откриватели – познати и непознати” Приложение
Д) „Моят роден край – познат и непознат”
Е) „Моят дигитален свят”
Ж) „Непознатите откриватели”
З) „Етнографски области – знаци на паметта” Приложение
И) „Зелена планета” изтегли: Приложение
Й) Участниците могат да участват и с тематика по избор.

Направления
V – VІІI клас:
• Уеб сайт;
• Компютърни презентации *;
• Мултимедийни клипове *;
• Групов проект *
IX – XII клас:
• Уеб сайт;
• Мултимедийни клипове *;
• Самостоятелни компютърни приложения
• Интернет приложения.

Наградени ученици от състезанието могат да бъдат само тези, които пряко са участвали в технологичната разработка, а не само в събирането на материали за неговата съдържателна част. На всички участници от 11, 12  клас с резултат над 50% от максималния брой точки ще бъде предложено да бъдат приети като студенти в ЮЗУ ”Н. Рилски” и Технически университет гр. София.

В предварително изготвените проекти могат да участват в екип до 2 ученика, под ръководството на научен ръководител и/или консултант по съответния учебен предмет. Всеки участник има право да участва само в един проект.
Проектите в направленията Мултимедийни клипове*, Компютърни презентации* и Групов проект* се изработват в деня на самото състезание индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет. В деня на състезанието те получават материали от журито, което им задава тема. В рамките на 3 часа всеки състезател трябва да подготви клипът или презентацията върху поставената тема.
В тези категории е задължително ползването на собствен преносим компютър със записващо устройство и инсталиран необходимия софтуер за изготвяне на мултимедийните клипове и презентации.
След като се оценят всички клипове и презентации, журито определя ТОП 20 от тях и учениците, които са ги изготвили, правят защита пред публика.

Такса за участие:
25 лева на проект;
35 лева – таксата за Групов проект, независимо от броя участници в екипа;
в направленията Мултимедийни клипове* и Компютърни презентации * – 25 лева за УЧАСТНИК.
При заплащане на повече от 6 такси от едно училище ще се направи 10% отстъпка от таксата.
Банкова сметка: Сдружение УН при VІІ СУ „Кузман Шапкарев“

BIC SOMBBGSF
BG16SOMB91301013810701.