Традиции

ТРАДИЦИИ и минал опит в интегриране на теми и принципи на глобалното образование в учебния процес:

Училището е от първите четири пилотни, работили  по различни проекти, към Програмата на ООН за борба срещу СПИН (UNAIDS), и Фондът на ООН за населението (UNFPA). Училищни проекти: „Модерен и здрав, равно на секс с презерватив” 2001г., „Жълта светлина” 2002 г, „Елате с нас”, „Питанки” 2004 г., „ Сигурност в любовта” 2005, „Свободен и защитен” 2006.

 В годините са организирани редица обучителни курсове, срещи с експерти и представители на правителства, на гражданския сектор, партньори и технически експерти от СЗО.

Чрез проекта „Да открием Европа чрез специфичните особености на нашия регион” по линия на програма „Сократ”- България, Франция, Германия и Португалия и проект „SCHOLARS“ за трансгранично сътрудничество – България – Македония, участниците обмениха ценен опит за разбиране на глобалните проблеми на човечеството и изграждане на ключови компетенции за решаването им като дейностите бяха насочени освен към откриване на специфичните особености на регионите и към формиране на активни и отговорни глобални граждани.

Седмо училище активно работи по проекти и програми на МОН „Обновяване на учебно-техническото  оборудване”, „Безопасно училище”, „Ритуализация на училищния живот”, „Създаване на достъпна  архитектурна среда”, „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”, „Да се обичаме безопасно”.

НА НИВО ОБЩНОСТ мобилизираме усилията си за изследване на взаимовръзките, които съществуват между различните общности на местно, национално и международно ниво.

В  клубовете „Дебати“, „Журналистика“, „Вселена 7“ и „Клубът на Земята“се дискутират темите за взаимна зависимост, бедност и социална справедливост, идентичност и културно многообразие, разрешаване на конфликти, човешки права и отговорности, околна среда. На актуални лектории и беседи с университетски преподаватели от Геолого-географския факултет на Софийския университет „Климент Охридски“, катедра „Регионална и политическа география, съгласно меморандум за сътрудничество, се дискутират теми в екипна работа, ролеви игри, дискусии, за развиване на умения за ефективно общуване и участие в глобалното общество.

Традиции: През ноември 2008 г. се проведе национална конференция на Ротари клубовете в Благоевград и Седмо  СОУ на тема „Европейското образование-реалност и перспективи” с евродепутати, академични преподаватели и мести депутати. Конференцията завърши с широка дискусия за връзката между бизнеса, ролята на бизнеса в развитието на образованието и доброто образование като условие за успешен бизнес.

Традиционното отбелязване на Международния Деня на Земята чрез хепънинг, регионално състезание, фотоизложба и инициатива „Засади дърво“. http://e-79.com/news-108456.html са ярко доказателство, че глобалното образование в българското училище е възможно.

Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ с ученици от 8, 9 и 10 клас на Седмо СУ – Благоевград стимулира изграждането на гражданската позиция на младите хора и мотивира гимназистите да поемат по пътя на юридическата кариера.

С Проект “Стъпки”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИПП-Интеррег България-Македония отново доказахме, че партньорството на младите хора от двете страни е необходимо и персепективно.

7. Повече от 10 години училището партнира с  редица НПО и местни организации – НП „Рила“, НП „Пирин“, Национален исторически музей, Община Благоевград, университети и училища от страната и чужбина.

Идеята ни за глобална инициатива е обвързана със стратегическата цел на училището и е ориентирана към реализиране на образование, което да направи света около нас по-добро място за живеене, да променим хората, с които учим, работим и живеем в дух на толерантност, сътрудничество и съпричастност, за да посрещнем заедно предизвикателствата пред света в най-значимите за живота ни области.

Тя се състои в „ИЗГРАЖДАНЕ НА АРОМАТНА ГРАДИНА ЗА НЕЗРЯЩИ И УРОЦИ НА ОТРИТО“ в училищния двор и адаптирането й към нови методи за преподаване и учене чрез правене. Това би направило обучението интересно и практично и би мотивирало ученици и учители към творчески идеи за проекто-базирано обучение в условията на интерактивна среда. В същото време би помогнало на както на незрящи хора (в училището имаше ученик със 100 % слепота), така и на учениците и живущите в квартала да разпознават ароматите на билки и лековити растения  и да извличат ползата им като природен ресурс. Те ще бъдат засадени в специални алеи, грижата за които ще се полага от учениците и персонала в училище.

Необходимо е да се направи подравняване на специално избрания за целта  терен  в училищния двор, да се закупи цветна растителност и разсад на цветя и билки след консултация с агро-инженер и ландшафт. За градината е необходимо да се подсигурят торове и подходящи препарати за поддръжка на растенията и да се закупят инструменти и ръкавици за работа. Със собствени средства ще изградим пейки и тротоарни алеи в избрания за целта кът от училищния двор.

Подготваме и уроци за провеждане на открито за различни възрастови групи по различни учебни дисциплини и ще продължим провеждането на хепънинга и рисуването на открито по време на провеждането на Регионалното състезание по география и икономика. Устойчивостта на инициативата ще се постигне чрез приемственост в грижата за тях от учениците, които остават в училище.

В инициативата включваме партньорските организации, с които работим до момента – НП „Рила“, НП „Пирин“, ЮЗДП – Благоевград, ВиК – Благоевград, Басейнова дирекция,  Община Благоевград, СУ „Климент Охридски“, ТУ – София – подпомагане с техническо оформление и осветление на алеите.

Ще продължим да акцентираме и публично да отразяваме следващи прояви в създадената градина на Деня на водата, Деня на Земята и Деня на Слънцето.

Смятаме, че инициативата ще подпомогне за изграждане на отношения на толерантност, отговорност и съпричастност, както и създаване на  мотивация за учене на открито, които ЩЕ МУЛТИПЛИЦИРАМЕ като добра практика сред партньорските училища в страната и чужбина – СУ „Иван Вазов“ – Плевен, ОУ „Отец Паисий“ – Силистра; СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен, ПМГ – Враца, СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай, СОУ „Методи Митевски Брицо“ – гр. Делчево, Република Македония.

Алеите ще бъдат разпределени на учениците от различните възрастови групи и така ще се постигне максимален обхват на ангажираност на близо 900 ученици и 90 човека – учители, административен и обслужващ персонал.

Към инициативата ще приобщим като доброволци жителите на квартала – родители, баби, дядовци и близки на учениците и работещите в училище, с които заедно да извършваме довършителни работи в специално избрания за целта кът. Това би разширило обхвата на участниците с поне още 500 участника.

От позицията на опита, натрупан в годините, от стимула да подпомогнем навлизането в българското образование на един нов модел на образование за развитие, гледаме смело напред, без да се отказваме да търсим финансиране за реализиране на нашите чисти помисли да помагаме на хората около нас. Нашата цел – да стане мястото, в което учим и живеем по- добро, денят ни по-хармоничен, а усмивките на тези около нас – по-жизнерадостни, смятаме за постижима и безсрочна!