Проекти

Проект трансгранично сътрудничество България-Македония

2023/2024 г.

 • Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи. Тренинги“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. – проведени тренинги с учениците от VII СУ „Кузман Шапкарев“ през месеците октомври и ноември

 03-24.11.2023 г.  В третите и четвъртите класове темата на тренингите беше „Запознаване с модели на индивидуално и групово поведение на учениците и формиране на умения за реакция при конкретна опасност или обстановка“. Основната идея, която лекторите следяха, бе в извеждане на преден план  проявата  на човешките добродетели при попадане в трудни условия на живот. Тренингът се проведе под формата на игри, беседи, разговори с учениците, които активно участваха  в поставените им задачи, проявяваха самоинициатива и даваха адекватни отговори.

  23-27.10.2023 г. – В първите класове съвместно с представители на  Регионална здравна инспекция -гр.Благоевград, тренингите бяха за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето у първокласниците. Тема:‘‘Изграждане на психологическа устойчивост, разбиране на връзка между помощ и взаимопомощ, подкрепа и съпричастност в условия на кризи.‘‘. Учениците слушаха песен и видео свързани с доброто С  децата бяга проведени ролеви игри : „Цветовете на дъгата“, „Капитан на кораб“; слушаха песен и гледаха видео свързани с доброто; изработиха пана от рециклирани материали.

 18-20.10.2023 г. – проведени тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето с продължителност от 4 часа на  учениците от гимназиален етап на обучение в 7 СУ „К. Шапкарев“. Тема на тренингите: „Модел 04 – Превенция поведението на учениците в условия на извънредни ситуации след употребата на наркотични вещества“.

Обучителите по проекта бяха Магдалена Рахова и Лилия Ангелска от Общинския съвет по наркотични вещества- Благоевград. Учениците бяха запознати с негативното въздействие на алкохола, наркотичните вещества и тютюна върху организма на младия човек и начините за справяне с емоционалните и здравословни проблеми при употребата им. Учениците изгледаха филми по действителни случаи на наркозависими и разиграха няколко ситуации.

 • За 2023-2024 г.са сформирани 20 клуба по Дейност 2 от проект„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

10.10. – 03.11.2023 г. – 119 участника от всички първи класове преминаха обучения с тема  „Работа в среда за онлайн обучение MS TEAMS“. Лектори им бяха г-жа К. Шуманова и г-н Г. Станишев;

 • Програма „Занимания по интереси“ по Постановление № 289 от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са сформирани 16 клуба:

Клуб по математика „Дискавър“

Клуб по математика „Питагор“

Клуб по математика „Ние можем повече“

Клуб „Аз обичам математиката“

Клуб „Математиката – лесна и интересна“

Клуб „Математическо пътешествие“

Клуб „Математика 4“ за четвъртокласници

Клуб „Литературни таланти“

Клуб „Practice makes perfect

Клуб „Млад програмист“

Клуб „Малки изследователи“

Клуб по география и история „Вселена 7“

Клуб по география „Географски свят“

Клуб „Родолюбие“

Клуб „Родолюбец“

Клуб „Химия-наука на чудесата“

 • На 27.09.2023 г. стартираха строителните дейности за изграждане на нова пристройка към VII СУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград, по проект към „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“.

                   Началото бе поставено от кмета Илко Стоянов, който направи първа копка и пожела спорна работа. „Радвам се, че днес правим поредна стъпка за развитието на това прекрасно училище. Пожелавам ви да се образовате, защото само така ще успеете да си отворите врати към целия свят. На добър час!“, каза кметът Илко Стоянов. „Свидетели сме на нещо много вълнуващо, защото успяхме да решим един глобален въпрос. Днес правим първа копка на новата сграда, която ще даде възможност за преминаването към едносменен режим на обучение“, каза д-р Лилия Стоянова, директор на училището. На официалната церемония бе отслужен и водосвет за здраве от отец Андон Шавулев.

Пристройката ще бъде ситуирана в двора на училището и ще бъде на три етажа. На всеки един от тях ще бъдат обособени по три класни стаи, ще бъдат изградени санитарни възли, коридор и стълбищна клетка. Стаите ще бъдат оборудвани и обзаведени в съответствие с действащите държавни образователни стандарти, гарантиращи здравословна и качествена среда за обучение.;

 • Проект: „Иновации в действие“, 2023 – 2024 г.

Модули 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието“;

 • Проект: „Заедно в изкуствата и спорта“„ИЗКУСТВА” – Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално

Финансираща организация: Държавен бюджет – чрез Община Благоевград;

 • Продължават дейностите по спечеления проект по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“. Обновяване на библиотеката с учебна литература и залата за библиотечни художествени инициативи с нови столове. Подсигурени са учебни помагала по БДП, ИТ, БЕЛ, математика, психология;
 • Проект: „СТЕМ среда“ – „Приордни науки, изследвания и иновации“-2023 г., финансиран от държавния бюджет чрез Община Благоевград;

2022/2023 г.

 • Проект по „Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища“, Модул 2 „Основен ремонт на спортни площадки“, финансиран от държавния бюджет чрез Община Благоевград.

На 09.06.2023 г. Кметът на Община Благоевград Илко Стоянов и директорът на VII СУ „Кузман Шапкарев“ – д-р Лилия Стоянова прерязаха лентата на основно ремонтираната спортна площадка в двора на учебното заведение. Кметът приветства учениците и им пожела да спортуват активно за здраве.

Г-жа Стоянова изказа благодарност за подкрепата от Общината и изрази задоволството си, че площадката ще служи на много ученици.;

 • Проект: „Заедно в изкуствата и спорта“„ИЗКУСТВА” – Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално.

Финансираща организация: Държавен бюджет – чрез Община Благоевград;

 • НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ – 23000,00 лв.

Обновяване на библиотеката и залата за библиотечни художествени инициативи с нови столове и стена за библиотечния фонд, с художествена и учебна литература , съобразена с новите учебни програми.  Столовете ще бъдат използвани за настаняване на участниците и публиката при  провеждане на по-големи инициативи /литературни четения, срещи с автори, конкурси по декламаторско майсторство, библиотечно кино и др./. Провеждане на инициативи в създадения кът за четене;

 • Програма „Занимания по интереси“ по Постановление № 289 от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са сформирани 16 клуба:

Клуб „Математиката – лесна и интересна“

Клубът се посещава от 24 ученици от 2 „В“ клас, с ръководител: г-жа Цветанка Иванова.

В резултат на обучението се разшириха и се задълбочиха: ключовите компетентности на учениците, уменията за учене, за боравене с информация, за общуване и за развитие на интелектуалните качества на второкласниците; използването на математическа терминология и на умения за общуване с използване на математически език при решаване на математически ситуации. Усъвършенствана беше системата за решаване на текстови задачи.

Чрез заниманията учениците затвърдиха знанията за числата от 21 до 100, усъвършенстваха извършването на аритметичните действия събиране и изваждане, затвърдиха табличното умножение и деление, затвърдиха уменията за намиране на неизвестен компонент при действия събиране и умножение, за геометричните фигури, за мерните единици за дължина и за време.

Клуб „Родолюбие“

Ръководител: Петър Мицов

 • Цел: Изучаване и поддържане на интереса към световната и българската история и култура.
 • През изминалата учебна 2022-2023 г. учениците, участващи в клуб „Родолюбие“, увеличиха своите познания за световната и българската история, като работиха с исторически текстове – анализ на исторически писмен извор и четене с разбиране. Научиха се да разбират и разказват исторически процеси и събития чрез работа и анализ с историческа карта.
 • Изработиха проекти на тема „Първите писмености“ и „Средновековният свят”.

Клуб „Родолюбец“

Обхваща 15 участници с ръководител г-жа Камелия Шуманова

Дейности: Разработване и публикуване на видеоклипове свързани с национални празници и географски обекти. Публикуването на видеоклиповете в собствен канал в YouTube.

Категория: Информационни Технологии, подкатегория: Анимация, тематична подобласт: Дигитални умения

Теми: Паметниците на града, заснемане на снимки; Обработване на заснетите материали за изготвяне на видеоклипове; Създаване на видеоклипове от екипите сформирани от учениците; Видеозаснемане на материали при посещени в Национален военно-исторически музей; Обработване на заснетите материали; Представяне на проектите; Разработване на клипове на тема „Знанието е сила“ за подготовка на Националното състезание по ИТ; Представяне на клиповете на тема „Знанието е сила“ за подготовка на Националното състезание по ИТ; Подготовка на защити за участниците в Националното състезание по ИТ;  Подготовка на клип за за конкурса „Светът на частиците“; Разработване на рекламен клип на училището и др.

Клуб „Малки изследователи“

Ръководител: Валентина Димитрова

  Дейностите са предназначени да стимулират интереса към математиката. В занимания по интереси ученикът разширява и затвърдява знания, като решава задачи за допълнителна подготовка или за упражнение на ученици, които имат трудности при усвояване на нови знания по математика.

 • Проект „Заедно в изкуствата и спорта“

Клуб „Театрален звънец“ по проект „Заедно в изкуствата и спорта“ през учебната 2022-2023 година с ръководители Милена Тодорова (учител в начален етап), и Жанет Керанова (актриса в ДТ „Никола Вапцаров“)

             Клубът започна дейност на 12 октомври. В него участваха двадесет и един третотокласници. През първия учебен срок учениците работиха върху образователната пиеса „Животните избират президент“. Пиесата е адресирана към ученици от начален етап. Продукцията бе представена на 30 януари пред учениците от третите класове и пред родителите в три представления. В началото на февруари клубът направи още две представления за третите класове.

Втората пиеса, която избраха участниците в клуба, е на ученическа тематика – „Кирчо пред съда“ по стихове на Асен Босев. С нея театралният клуб участва в „Празниците на словото“ и спечели първо място в конкурса за декламаторско майсторство. Пиесата бе представена в края на май пред четвъртите класове и пред родителите на участниците.

Родители и учители дадоха висока оценка и на двете продукции, а последните донесоха и голямо удовлетворение на самите участници. Третокласниците видяха своите съученици, участващи в представленията, в нова светлина. Зрителите от вторите класове се запалиха да последват примера на театралите.

 • НП “Иновации в действие“ – „STEM ЦЕНТЪР ЗА ОТКРИВАТЕЛИ“

От 24 до 26.04. 2023 г. в 7 СУ като домакин иновативно училище се проведе мобилност с иновативните училища – СУ „Екзарх Йосиф“, гр. Казанлък, 27 СУ „Акад. Георги Караславов“ – София и СУ „Христо Ботев“- Стара Загора. Нашето училище бе представено чрез видеофилм, обиколка из училището-„Училището без което не можем“ и представяне на иновацията Въвеждане на нов учебен предмет „СТЕМ интеграция“ чрез ново учебно съдържание и програми. Представени бяха няколко иновативни уроци от наши колеги: Надя Станкова – STEM урок „Гората“; Румяна Икономова – открит урок по иновативния предмет  „СТЕМ интеграция“ „Сърцето мое“ –  Представяне на планирани мероприятия свързани с мобилността; Д-р Илияна Янева – „Химията в любовта“- Създаване на продукт със състезателен характер; Валентина Димитрова – „Слънцето в моите очи“-.Създаване на продукт със състезателен характер; Милена Тодорова „Jump Math“ – интегриран урок по математика и родинознание във втори клас; Райка Томова и Камелия Шуманова – „Хигс бозона-връзката между физиката и технологиите“; Георги Станишев и Весела Чукарска – Клуб „Млад програмист“ – създаване на игра с програмата Скрач.

Мобилността протече с обиколка на Стария квартал на Благоевград „Вароша“, дискусия между партньорите-участници в мобилността и Кръгла маса за определяне на впечатленията от мобилността и представяне на възможностите за мултиплициране на опита;

 • В навечерието на Деня на българската Конституция, на 15 април 2023 г. ученици от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ поднесоха поздравителен адрес на Председателя на Окръжен съд, Благоевград – съдия Петър Узунов, от името на учениците, учителите и ръководството на училището. По случай професионалния празник на юриста учениците създадоха „Карта на апелативните съдебни райони в България и видовете съдилища в тях“, творчески проект, реализиран в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

2021/2022 г.

 • Проект: „Отново заедно“ на МОН по НП „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция” на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

За втора поредна година, през месец юли 2022 г., над 150 ученици от нашето училище лагеруваха на море в гр. Китен. Наред с плажните забавления, летуващите посетиха и аквапарка в Примирско и тракийското скално светилище Бегликташ, които бяха включени в националната програма на МОН «Отново заедно».

 • На 11 май 2022 г., иновативен урок „Сърцето мое“ на ръководителя Румяна Инономова с ученици от 7 до 12 клас се представи пред изтъкнати кардиолози от Националната кардиологична клиника и представителите на Ротари-клуб. Гостите бяха запознати с възможностите за STEM обучението в изградения STEM център. Това е обучение по съвсем нов начин – учене чрез преживяване;
 • НП „Иновации в действие“ – 02-04.05.2022 г. Домакин- Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград, с директор Д-р Лилия Стоянова, партньори СУ „Христо Ботев“ – Враца с директор Виктор Кръстев, 51 СУ „Елисавета Багряна“ – София с директор Асен Александров, Спортно училище „Св.Климент Охридски“ – Враца, с директор Даниела Велкова.

Инициативата  включи:  Открит урок по иновативния предмет „СТЕМ интеграция“ на тема – „Сърцето мое“ проведен от Румяна Икономова – преподавател по БЗО; два открити урока по природни науки и един в начален етап; урок по химия „Химията в любовта“ – проведен от д-р Илияна Янева, преподавател по ХООС; урок по физика и астрономия „Слънцето в очите ми“ – проведен от Валентина Димитрова, преподавател по физика и астрономия; интегриран урок по математика и родинознание „Jump Math“, проведен от Милена Тодорова – начален етап; интердисциплинарен урок на тема:  „Математика ръка за ръка с информационните технологии“ – проведен от Райка Томова, преподавател по математика. Урокът съчетава креативност, логическо мислене, комбинативност и наблюдателност.

 Бяха демонстрирани дейности и на два клуба:

Клуб „Дигитален свят“ – с ръководител Люба Божикова, преподавател по ИТ, представи програма за създаване на игри „Скрач“ със състезателен характер. 

Клуб „Родолюбец“ – с ръководител Камелия Шуманова, преподавател по ИТ, представи проекти от участия в състезания.

 • НП  на МОН  и Министерство на отбраната за изучаване и съхраняване  на традициите и историята на Българската армия. Обособяване на исторически кът „Велика България“ в училището.

На 07.03.2022 г. тържествено бе открит ИСТОРИЧЕСКИ КЪТ „ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ“ «Народ, който знае историята си и се учи от грешките в нея, може правилно да планира бъдещето си.» Това каза министърът на образованието и науката акад. Николай Денков при откриването на тематичен кът „Велика България“ в 7 СУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград. Той е изграден по националната програма на Министерството на образованието и науката (МОН) и на Министерството на отбраната за изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия.

 • Проект: „Равен достъп до образование в условията на криза“,

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

 • Проект: Международна награда на херцога на Единбург – България

2020/2021 г.

 • Проект „Отново заедно“ на МОН по НП„Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция” на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

Обхванати около 100 ученика от 1 до 11 клас /избрани по определени критерии/, които лагеруваха през лятото в курортите Китен и Слънчев бряг.

 • На 11 юни 2021 г. в VІІ СУ „Кузман Шапкарев” – Благоевград беше открит първият в областтаСТЕМ център за откриватели“  по  проект STEM – НП на МОН „Изграждане на училищна STEM среда”. Д-р Лилия Стоянова и началника на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов заедно срязаха лентичката на новия СТЕМ център. Гости на откриването  бяха и ученици и учители от столичното 68-о СУ „Акад. Никола Обрешков”.

Кабинетът по физика и математика впечатли всички с космическия си дизайн, станциите за експерименти, подвижните СЕТ лаборатории за експериментална работа и маси с мултисензорни екрани /touchscreen/; кабинетът по химия – с асиметричните шкафове със стъклени витрини, интерактивна маса, лаборатория и вградена стена с експозиция на динозаври, животни и растения. Впечатляваща е и зоната за релакс в обособен зелен център с два цилиндрични вертикални аквариума във фоайето, вертикални градини, обхващащи и двете стълбищни клетки и стъклена част от стената с бонзай и декоративна растителност. В зеления център е разположен и кабинетът по природни науки с иновативни решения на флората и фауната под формата на декорация от двете страни на зоната за експерименти, както и естествени пънчета в четирите цвята на STEM науките – жълто, синьо, червено и лилаво.

Чрез възможностите на интерактивния софтуер MozaBOOK, безжичните лаборатории, роботизирания кът и всички предвидени интерактивни средства се разработват уроци и казуси, които учат децата как различните научни дисциплини се интегрират и работят заедно;

 • Спечелен проект към „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ пред Община Благоевград за построяване на нова 3 -етажна училищна сграда с цел – създаване на нови кабинети за преминаване на обучението в едносменен режим;
 • Европейски проект: „Подкрепа за приобщаващо образование“, BG05M2ОP001-3.018, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Проект „Коледа у дома“;
 • Продължава дейността по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор. Отворени съдилища и прокуратури.“ –  В деня на Българската Конституция и професионалния празник на юристите в България и във връзка с Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, творчески екип на ученици от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ участва във виртуално събитие на Окръжен съд – Благоевград с изработени факт-листи, които съдържат кратка, систематизирана информация „Кой кой е в съдебната зала“, по време на гражданско и наказателно дело. По този начин представят участниците в съдебния процес.;

2019/2020 г.

  –   Проект: „Изграждане на СТЕМ среда“-  „Приордни науки, изследвания и иновации“, финансиран от Държавен бюджет – чрез Община Благоевград;

            –     Проект: „Образование за утрешния ден“ BG05M2OP001-2.012-0001

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

 • Проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда”, м. май5999,70 лв.

По проекта са подсигурени компютърна конфигурация – Mini PC Intel® Core™; интерактивен специализран софтуер – mozaBook classroom & LabCam; екран за визуализация 21.5″ Wide TN LED, Labdisk-процесорен модул с интегрирани цифрови сензори, комплекти за експерименти и техника по STEM науки- химия, физика и биология, както и ръководства за учителите за работа с Labdisk по отделните природни науки и 207 учебни помагала по много от изучаваните предмети от 1 до 12 клас.

Създаден е и кът за четене с удобни меки дивани, масичка и настолна лампа за четене. На 01.02.2021 г. в се проведе обучение на учителите по STEM-науки /химия, физика и астрономия, биология, математика/ по проекта. По проекта бяха проведени  лекции и демонстрации. Пандемичната обстановка беше причината да реализираме малка част от  съвместните инициативи с Регионална библиотека, Благоевград. Осъществихме: Детска работилница „Баба Марта“- с учениците от 3 и 4 клас  и библиотекари от Детски отдел на РБ; заплащане на годишни читателски   карти към Регионална библиотека за 26 ученици и учители;

 • Продължава дейността по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор. Отворени съдилища и прокуратури.“

За първа година, освен учениците от 8 и 9 клас, в програмата са включени и ученици от 7 клас. Първи учебен срок – екип от магистрати запозна учениците с правната материя в часовете на класа и в час по философия.

Цел: да се обогати правната грамотност на учениците и да бъдат подпомогнати в кариерното им ориентиране. Втори срок – Лекциите са проведени онлайн чрез платформата Microsoft Teams. На учениците са поднесени примери и представяне на конкретни случаи от практиката на магистратите, независимо от извънредната епидемична обстановка. Финалът се реализира на 26.06.2020 г. чрез представяне на „Исторически филм за създаването на Окръжен съд, Благоевград“ и приветствие от г-жа Т. Андонова-зам. председател на Окръжен съд-Благоевград, както и филм „Виртуална разходка из Окръжен съд-Благоевград“. Учениците са наградени от ръководството на съда с обща грамота за успешно преминато обучение по Образователната програма;

 • Одобрен проект STEM – по НП на МОН за „Изграждане на училищна STEM среда“ на стойност 300 000 лв. благодарение на креативното мислене на директора г-жа Л. Стоянова и усилията на училищния екип. Проектът цели: изцяло обновяване и обзавеждане на 307 стая и превръщането й в кабинет по физика и математика с ново LED осветление, стъклени планети, шкафове с форма на планети и таван с космически обекти; 308 стая – кабинет по химия и биология – оборудван с тюркоазени мивки, таблети, лаптопи,  стъклени шкафове за колби и епруветки; 309 стая – кабинет по природни науки – с прозрачни врати, стъклена стена, географска карта с 3D флора, фауна, витрини с различни видове растителност и др.

Оборудване на всички кабинети с модулни маси, позволяващи да се разместват по предназначение.;

 • Проект „Прости енергийни решения“– Дея Михалкова от 3 б клас спечели златен медал и първо място, участваха учениците от 3 б клас;
 • Проект „Добрата дума“  – участници учениците от 3 б клас;
 • Проект „Великден у дома“ –  участници учениците от 3 б клас.;
 • Продължава дейността по Междуучилищен конкурс „Живей здравословно“, с име на проекта „Планина, въздух, сняг = движение, здраве, настроение“;
 • Проект „Град на бъдещето“ – по инициатива „Капачки в действие“;

2018/2019 г.

 • Проект: „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул„Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“,

финансиран от Държавен бюджет – чрез Община Благоевград;

 • Проект: „Занимания по интереси“

Финансиран от Държавен бюджет – чрез Община Благоевград;

 • Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реализация при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението към МВР. Проектът е финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“;
 • Проект: „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищно образование“ – „Изграждане на безжични мрежи (wifi)“

Финансиран от Държавен бюджет – чрез Община Благоевград;

 • Продължава работата по проект „Твоят час“;
 • На 08.02.2019г. – Общински междуучилищен проект „Живей здравословно“ на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Благоевград;
 • Проект : ПУДООС – „Обичам природата и аз участвам“, финансиран от Министерство на околната среда и горите /МОСВ/;
 • Продължава дейността по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор. Отворени съдилища и прокуратури.“ – изложба;
 • НП „Работа на полицията в училищата“;

2017/2018 г.

 • Проект  Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокоратури“. Финансиран от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката;
 • Проект: „Полицейско управление“  Национална превантивна програма

      Финансираща организация: Министерство на вътрешните работи.

      Година: 2018-2020 г.;

 • Проект:  „Подпомагане физическото възпитание и спорт“ –  „Спорт за всички“, финансиран от Държавен бюджет – чрез Община Благоевград
 • Продължават дейностите по Европейски проект BG05M2OP001-2.004-0004 – „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

2016/2017 г.

 • Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“), фаза 1, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По проекта развиват активна дейност 26 клуба за подпомагане на обучителните дейности и развитие на учениците: “ Български език – мелодия от звуци“ , „Да учим математика“, „Дизайн и предпечат на рекламни материали“, „Да учим лесно и интересно“, „Учим АЕ заедно“, „Химията – наука на чудесата“, „Питагор“, „Раздвижи се!“, „Родолюбие“, „ИТ“, „Красотата на Българския език“, „Дисциплина чрез обич, правила и сътрудничество“, „Български език – лесен и интересен“, „Математика – лесна и интересна“, „World Music“, „English Throughliterature“, „Български език – учим и се забавляваме“, „Математика“, „Yang Actors“;    

 • Съгласно споразумение за сътрудничество между Висш  съдебен съвет и Министерство на образованието и науката през 2016/2017 г. училището участва в Пилотна образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура“.
 • „Еразъм +“  – Валерия Шишоева, 10 б и Кристиян Маламов 10 б – месец декември, Крайова, Румъния, месец май 2017 г. – Словакия.;
 • Програма „Без свободен час“;

            –     Проект „Развитие на пилотна програма за превенция и защита и от

                   домашно насилие на деца и подрастващи  в Община Благоевград“,

                   финансирана от Министерство на правосъдието. Изготвен е график за

                   лекции от специалисти от РЗИ-Благоевград.;

2015/2016 г.

 • 20.09.2015 г – Откриване на новоизградените центрове за занимания по интереси по трансграничен проект SCHOLARS – „Социално обслужване чрез изграждане на центрове – дейности по интереси“. Новооткритите пет зали дават възможност за развитие на клубовете „Журналистика“, „Природни науки“, „Изкуства и спорт“, „Информационни технологии“ и „Чужди езици“.
 • Европейски проект „Целодневно обучение“- BG05IPO001-3.1.06, „Целодневна организация на обучение в 7 СОУ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

2014/2015 г.

 • 21.04.-21.05.2015 г. -„Училище на годината – Благоевград, 2015“

С много знания, труд и емоции учениците от 7 СОУ, с професионалното съдействие на своите преподаватели извоюваха за втори път приза, връчен от кмета д-р А. Камбитов на директора д-р Л. Стоянова на церемония, състояла се на 21.05.2015 г.;

 • Проект (международен) SCHOLARS – „Социално обслужване чрез изграждане на центрове – дейности по интереси“

Спечелен голям инвестиционен проект по IPA програма за трансгранично сътрудничество България – Македония по покана №3, 2007CB16IP0007-2012-3-012.  Създаване на условия за устойчиво трансгранично партньорство чрез изграждане на зали за извънкласни и извънучилищни дейности за социално сближаване на ученици и учители на двете партньорски училища и свързаните с тях социални групи от Благоевград и гр. Делчево, Македония.

Водещ партньор по проекта: 7 СОУ „К. Шапкарев“;  партньор СОУ „М.М.Брицо“, гр. Делчево, Македония. По проекта се създават условия на съгласувана трансгранична образователна мрежа между социалните групи от партниращите училища. 

Финал -30.06.2016 г.

Дейности по проекта:

Създадени са клубове по проекта към двете училища, които активно работят. В 7 СОУ те са: клуб „Информационни технологии“, „Журналистика“ с установен медиен център, „Предприемачество“, „Чуждоезиково обучение“,

„Природни науки и екология“ и „Изкуства и спорт“

17 и 18.04.2015 г. – състезания по проекта между учениците от клубовете „Предприемачество“, „Природни науки и екология“ и „Изкуства и спорт“ от двете партньорски училища.

На 06.03.2015 г. ученици от клуб „Чужди езици“ участваха и спечелиха призови места на състезанието Spelling Bee.

27.02.-01.03.2015 г. – Състезание за дигитални компетентности „Виртуален турист“ в гр. Сандански – Димитър Костадинов – 7 клас  от клуб „Информационни технологии“ на 7 СОУ, с ръководител Д. Стойчев, спечели първо място в категория „Уеб сайт“.

28.02.2015 г. – 50 преподаватели от 7 СОУ „К. Шапкарев“проведоха обучение „Професионално обучение на учениците“ в гр. Делчево, Република Македония.

31.01-01.02.2015 г. – Работна среща на екипите по проект SCHOLARS в СОУ „М.М.Брицо“, гр. Делчево, Република Македония.

19.12.2014 г. – учениците от клуб „Изкуства и спорт“ заедно с други съученици участваха в коледния празник „Звездите се раждат на Коледа“

15.12.2014 г.- участниците от 5-7 клас в клуб „Чужди езици“ проведоха конкурс за есе за популяризиране на българските традиции и обичаи, а осмокласниците писаха есе на тема „Традиционни Коледни фестивали в България“, популяризирани сред съученици и приятели от Македония

11.12.2014 г.- учениците от клуб „Природни науки и екология“ посетиха химични лаборатории в ЮЗУ „Н. Рилски“ и се включиха в експериментална дейност, която заснеха и изпратиха снимкови материали на партньорите си от клуб „Природни науки“ от СОУ „М.М.Брицо“, гр. Делчево, Република Македония;

2013/2014 г.

 • М. април и м. май – „Училище на годината – 2014“ под патронажа на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов. Участваха 12 учебни заведения от Община Благоевград, а техните възпитаници премериха сили в няколко направления: „Знание“, „Култура“, „Спорт“, „Презентация на училището“, „Благоевград – това сме ние!“ На 23.05.2014 г., в ДТ „Н. Вапцаров“, Благоевград, 7 СОУ „К. Шапкарев“ спечели приза „Училище на годината-Благоевград, 2014“, който градоначалникът връчи на директора д-р Л. Стоянова. Заслужената победа е резултат на упоритата работа на ученици като: Кирил Атанасов, Петя Цветкова, Денис Иванов, Яни Диманчев, Диана Плоскова, Петя Джувтова, Виктория Тошева и мн. др. ;
 • На 24.10.2013 г. бе открита мултифункционална спортна площадка

от кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов и директорът на 7 СУ –

д-р Л. Стоянова. В богатата програма участваха клубове по гимнастика, волейбол, тенис, таекуон-до и др. Многократният шампион по канадска борба Георги Гайдарджиев влезе в истински спортен двубой с кмета Камбитов.

2012/2013 г.

 • 23.11.2012 г.По Проект „Да научим“ – „Аз и глобалния свят“ – конкурс за рисунка на асфалт. Ученически екип от 3 „г“ клас спечелиха второ място в Общината.

2011/2012 г.

 • Стартира проект BG 051PO001-3.1.06 – „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.
 • От 26.04.2012 г. стартира програмата „Празници на словото“
 • Спортен проект по ПМС 129 – 2076 лв. (доставка и монтаж на спортни съоръжения и пособия и организиране и участие в спортни състезания)
 • „Обичам природата и аз участвам“ – 5000 лв.

Проектът включва: Облагородяване и озеленяване на южната част на училищния двор, обособяване на кътове за уроци на открито, създаване на зелен филтър около оградата в южната чяст на двора с помощта на жив плет, осъществяване на разделно събиране на отпадъци;

 • 08.11.2011 г. – в рамките на проект „Да научим“ се проведе акция-конкурс за рисунка на тема: „Целите на хилядолетието през нашите очи“. Най-добрите картини са включени в експозиция, изложена в Младежкия дом заедно с рисунки на ученици от СУИЧЕ и НХГ – партньори в проекта;

2010/2011 г.

 • 15.02.2011 г. стартира проект „ Аз в ИТ“ на локалния комитет на Благоевград „Международно приключение“. В него са включени 3 подпроекта: 1. „Аз в ИТ“, 2. „Социално обогатяване“, 3. „Нарисувай мечтите си“;
 • На 11.01.2011 г. 7 СУ сключва споразумение за сътрудничество с цел организиране на програма за културен обмен с Национално студентско сдружение на образователен обмен AIESEC България (член на международната студентска организация  AIESEC);

2009/2010 г.

 • По НП „С грижа за ученика“ , модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ – финансиран от Дирекция „Политика в общото образование“ – МОМН – 2070 лв.;
 • Спортен проект по ПМС 129 – 2252,00лв.;
 • Проекти по „Подкрепа на целодневно обучение на учениците от начален курс“, „Подпомагане на обучение на деца и ученици със СОП“, „Без свободен час“;

2008/2009 г.

 • Проекти: „Училището – територия на учениците“, „ Ритуализация на училищния живот“- 49 800лв.
 • Проект „Общочовешки ценности, култура, история и изкуство“ към Европейските фондове по програма „Развитие на човешките ресурси“
 • По програма ДАМС „Научи се да плуваш“ – 2 плувни курса;
 • 13-14.09.2008 г. Проект „Река Струма – от извора до устието“ на Областно самоуправление Серес, Гърция и Областна администрация Благоевград;

2007/2008 г.

 • 7 СОУ участва по всички проекти на НП на МОН: „Спорт в училище“, „Обновяване на учебно-техническото оборудване“, „Безопасно училище“, „Ритуализация на училищния живот“, „Създаване на достъпна архитектурна среда“, „Развитие на извънкласна и извън училищна дейност“
 • Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ – проект за развитие на училищна политика „Да се обичаме безопасно“;
 • Проект по физкултура;

2006/2007 г.

 • По проект „Свободен и защитен“ – осигурени компютър и флипчарт;
 • По проект към МОСВ „Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени от отпадъци площи и разделно събиране на отпадъци“ са монтирани 13 нови пейки  и 3 нови кошчета и закупени растения;

2005/2006 г.

 • По проект по 129 МПС – осигурени са бягаща пътека и крос-тренажор за фитнес-залата;

2004/2005 г.

 • Проект към Обществено благотворителен фонд „Спорт и здраве за нашите деца“, разработен от Училищното настоятелство. Изграждане на спортна площадка за мини тенис, волейбол и бадминтон – за начален курс; изграждане на централен вход на училището, алеи и кътове за отдих;
 • През годината са разработени 12 проекта към програма ФАР, Красива България, Балкански тръст за демокрация, ПРООН, СИФ, МРРБ – фонд Козлодуй (подмяна на цялата дограма с PVC, ремонт на парно, нов котел, нова горелка, помпа и разходомер);

2003/2004 г.

 • Проект, финансиран от Министерство на младежта и спорта „Реализация на годишния спортно-състезателен календар“ – 1711,50 лв.;

2002/2003 г.

–    НП „Репродуктивно здраве“;

–    Пилотен проект на БФ по бейзбол – V, VI, VII клас;

–    Проект „Реализация на годишния спортно-състезателен календар“; 

1996/1997 г.

–          Проект „Учебна технология за съвместяване на здраве, спорт, туризъм (11 600 000 лв.)