още

Училището осъществява прием след завършено основно образование с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език, и профилиращи предмети, информатика, информационни технологии и география и икономика. Засиленото изучаване на информационните технологии след трети клас в училището позволява на учениците от ранна възраст да развият своите компетентности за работа с различни програмни продукти и от рано да интегрират получените знания и умения във всички учебни предмети. Информационните технологии се явяват най-активното средство и инструмент в помощ на всеки учител за постигане на образователните цели. Иновативното представяне на учебното съдържание чрез самостоятелно разработени мултимедийни уроци и информационни ресурси с платформата mozaBook, правят учебния процес забавен и очакван от всеки ученик. Разнообразните форми на извънкласни дейности, стартирали през двете фази на проекта „Твоят час“ дадоха възможност на редица деца да намерят своята индивидуална среда съобразно потребностите и интересите си и да ги развие като активен участник в образователния процес. С множеството реализирани дейности от добрите педагогически специалисти се повиши значително мотивацията за учене на учениците, което е и показател за постигнатата цел на една от квалификациите на учителите през последните години „Мотивация за учене през целия живот“. За постигане на целите си училището работи в партньорство с активно Училищно настоятелство, Ученическти парламент и Синдикална организация към СБУ, както и с органите на местната власт и неправетилствени организации.  Предимство на училището е целодневната организация на обучение, в която са сформирани 17 групи от 1 до 7 клас. Училището е със статут на средищно и осигурява транспорт, обедно хранене и целодневно обучение на над 120 пътуващи ученици от закрити училища от близки населени места в община Благоевград. За постигане на образователните цели педагогическите специалисти търсят съвременни модели, обучителни техники и добри практики от образователни системи в Европа.

Чрез интерактвини методи, състезания и конкурси на училищно, регионално и национално ниво, на които училището е основен организатори домакин, се популяризира  образованието за устойчиво развитие, глобалното гражданство и културата на мира и ненасилието. Доказателство за това е организирането и провеждането на Регионалното състезание по География и икономика, с което се въвеждат практики на приобщаване, недискриминация и равнопоставеност на хората в различните географски територии. Темата на последното състезание, което се проведе на 20.04.2018 година е „Страни, народи, култури“.

Училището е подходило към интегрирането на науките от всички предметни области не само в урочната, но и в извънурочната дейност, като е внедрило различни тематични направления и в организираното от него вече за единадесета година национално състезание по информационни технологии, както и регионалното състезание по География и икономика. Теми на организираните от училищата състезания дълбоко проникват в гражданското, екологично и интеркултурно образование – като „Зелена планета“, „Великите открития“, „Етнографски области – знаци на паметта“, „Четвъртата индустриална революция“, „Страни, народи, кутури“ и др. показват как чрез средствата на инфомационните технологии могат да се овладеят универсалните компетенции от учениците, които са дефицит в съвременното образование. Съхраненият архив от стотици проекти и интернет приложения са огромен образователен ресурс, който маже да се използва от учителите по всички учебни предмети – география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, български език и литература, математика и др.

Последното доказателство за успешните резултати на проектно базирано обучение бе организираният Първи фестивал на природните науки и математиката. В него учениците и техните учители показаха как интегрирането на науките може да доведе до усвояване на  универсалните умения, които имат интердисциплинарен статус и свързаните с тях цели и резултати. Чрез демонстрациите на уникални проекти, екипите от 5 до 12 клас показаха как са реализирали на практика знанията и уменията си за живота на Земята, които са включени в отделни части от учебните програми по физика, химия и биология, но не са обусловени от определен учебен предмет. Училището работи със софтуерните системи MozaBook и Envizion, които позволяват участието и на учениците като активни участници в учебния процес. Учителите от училището редовно споделят своя опит под различни форми – като покани към колеги за споделени ефективни интерактивни техники или под формата на различни прояви. В последната подобна проява – фестивалът на природните науки и математиката през 2018 год., трима учители – по физика, химия и биология, представиха тримерен урок за възникването на живота на Земята. Използването на платформите за споделяне на публични образователни портали и облачните технологии осигурява едновременната работа на повече потребители в уеб среда.

Силна страна на училището е желанието и стремежът да се ползва международният опит в образователните системи в Европа за изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел училището прави своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане.

Една от целите на училището е да се осигурят възможности за приобщаващо образование, което да бъде неизменна част от правото на образование за различните категории ученици, съобразно техните потребности и индивидуалности. В контекста на приобщаващото образовани Седмо средно училище дава ясен знак за хуманизъм и толерантност, тъй като в него се интегрират 28 ученика със специални образователни потребности /СОП/ от 1 до 12 клас. Училището е от първите, започнали процес на интеграция на деца със СОП още през 1998 година.

От 20 години насам в училището се осигуряват възможности за приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование, като  процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици. В контекста на приобщаващото образовани Седмо средно училище дава ясен знак за хуманизъм и толерантност, тъй като в него се интегрират 28 ученика със специални образователни потребности /СОП/ от 1 до 12 клас. Училището е от първите, започнали процес на интеграция на деца със СОП още през 1998 година.