За нас

Седмо средно училище е богато със своите креативни и инициативни ученици, за които се стремим да го изградим като модерно конкурентоспособно училище за развитие на социални и граждански, чуждоезикови и математчески, както и дигитални и цифрови компетентности. Инструмент за тази стратегическа цел са актуалните стратегии, интерактивни методи и средства на преподаване, които подготвят учениците като активни социално-отговорни личности в условията на ефективен образователен процес.

На ниво ученици се разработват урочни и извънурочни теми за взаимовръзките в света и устойчивото развитие за 920 ученици от най-ранна училищна възраст – 1 клас в начален етап до 12 клас в гимназиалния етап. В урочната работа и  инициативите за овладяване на ключовите компетентности като извънурочна дейност вече години наред работят учители от всички етапи на обучение в училището – 42 в начален етап, 25 в прогимназия и 15  в гимназия. За развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му в училището са сформирани 26 клуба по интереси, сред които „Природни науки“, „Журналистика и медиен център“, „Чужди езици“, „Информационни технологии“, „Предприемачество“, „Изкуство и спорт“, “Дизайн“, „Питагор“, вкл. клубове за подпомагане на деца с обучителни трудности и др., сформирани по проект по „Твоят час“ и трансграничен проект „SCHOLARS“. Като Кеймбридж училище със засилено изучаване на английски език, училището и било домакин на десетото национално състезание по английски език през 2017 година и непрекъснато подготвя ученици за националното състезание по английски език.