1. Общи положения  2. Направления  3. Критерии за оценяване по направления 4. График и задължения на учители и ученици  

1. Общи положения  

Състезанието се провежда за шестнадесети път и в него могат да участват ученици от I до ХІI клас. Целта му е да се предостави възможност на учениците интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използването на компютърни технологии. Приложният характер на  разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие. 

2. Направления  

V – VІІ клас:

 • Компютърно моделиране *
 • Уеб сайт;
 • Интерактивна презентация*;

VІІI – XII клас:

 • Уеб сайт;
 • Мултимедийни клипове *;
 • 3D моделиране*  
 • Самостоятелни компютърни приложения 
 • Интернет приложения.

Наградени ученици от състезанието могат да бъдат само тези, които пряко са

участвали в технологичната разработка, а не само в събирането на материали за неговата съдържателна част. 

В предварително изготвените проекти могат да участват в екип до 2 ученика, под ръководството на научен ръководител и/или консултант по съответния учебен предмет. Всеки участник има право да участва само в един проект.

              В    категориите    Компютърно     моделиране*,    Мултимедийни    клипове*,     3D моделиране* и Интернет приложения могат да участват и ученици от по-малка възрастова група, но класирането ще се осъществи по конкретната категория.

Проектите в направленията:  Компютърно моделиране*, Мултимедийни клипове*, 3D моделиране* и Интерактивна презентация* се изработват в деня на самото състезание, индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет.

В деня на състезанието те получават материали от журито, което им задава заданието. В рамките на 3 часа всеки състезател трябва да подготви задачата върху поставената тема. 

В тези категории е задължително ползването на собствен преносим компютър със записващо устройство и инсталиран необходим софтуер.

След като се оценят всички проекти изработени на място в деня на състезанието, журито определя ТОП 10 от тях и участниците, които са ги изготвили, правят защита пред публика.

*******************************************************************************

РЕГЛАМЕНТИ по направления

За 3D моделиране

Учениците разработват на място 3D модел на обект по зададени характеристики, като използват специализирана програма за 3D моделиране, предварително инсталирана на лаптопа/компютъра. При регистрацията учениците заявяват коя програма за 3D моделиране ще използват. 

В разработката на модела могат да се използват до 3 готови компонента от библиотека. Учениците предават 3D модела във файловия формат на програмата, във видеоклип, представящ обекта и някой от форматите STL, COLLADA.

Компютърно моделиране

ЗАДАЧА за направление Компютърно моделиране 

Да се разработи проект на Scratch на тема „Танцувам, рисувам, спортувам и пея, в един прекрасен свят живея“

Участниците в категорията Компютърно моделиране* участват в два кръга. 

 • Първи кръг – дистанционен – на 09.02.2024г. на сайта на състезанието се публикува задача. Участниците изпращат до 28.02.2024г. решението на дадената задача на Scratch на имейл: sastezanie_sedmo@abv.bg. От всички участници за втори кръг се класират – 20 ученика, чийто списък се публикува на сайта на състезанието до 11.03.24г.
 • Втори кръг – участниците работят на място в деня на състезанието с материали от журито. От тях се класират ТОП 10 за представяне и защита.

Уеб сайт / V – VII/ 

Уеб сайт / VIII – XII/

При проектите в категория Уеб сайт акцентът е върху използването на подходящи информационни технологии за създаване на съвкупност от логически свързани web страници, които имат общ адрес в Интернет. Те може да съдържат едновременно, или в различни комбинации, текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Оригиналността в прилагането на технологиите играе важна роля. При оценяването съществено значение имат потребителския интерфейс и графичното оформление. Допуска се използването на следните технологии: HTML, CSS, XML, JavaScript и VBScript ActionScript на Adobe Flash, Silverlight на Microsoft Corp. и др. изпълнявани от клиентски компютър. Не се допуска използването на технология, която изисква допълнителна инсталация на други plug-ins. Сайтът трябва да бъде публикуван в Интернет и да бъде реално съществуващ и достъпен по време на състезанието. Налични са карта на сайта и страница, възможности за статистика, с която са представени авторите на проекта.

Самостоятелни компютърни приложения  / VIII – XII клас /

Това са софтуерни продукти с интерфейс на български език, които са ориентирани към краен потребител учител или ученик. Самостоятелен софтуер, предназначен за изпълнение на персонален компютър,  създаден за решаване на конкретна задача или за изпълнение на отделна полезна за потребителя функция. Желателно е тази конкретна задача да има практическо приложение. За съхраняване на данните се предполага използване на специализирана система за управление на бази от данни (например MS SQL Server, Oracle DB Server, MySQL Server, MS Access, допуска се използване на нетипични методи за съхраняване на данните като файлова система, продукти от рода на MS Excel, и др. )

Приложенията трябва да имат инсталираща и деинсталираща програма. Ако програмата има инсталация, но няма деинсталация проектът не участва в класирането. 

Програмата трябва да бъде Windows  базирано приложение.

Интернет приложения / VIII – XII клас /

Интернет приложението е динамичен Уеб сайт, тоест сайт, чието съдържание се генерира според действията на потребителя и/ или промяната на някакъв вид информация. Интернет приложенията да са изградени на принципа на език за динамично генериране на HTML – PHP, ASP.NET, JSP, Perl. За съхранение и динамично генериране на информацията на Web сайта най-често се използват СУБД. Не се допускат проекти, създадени с помощта на готови системи за изграждане на сайтове (CMS-и като Joomla, eZ Publisher и други подобни). Изключение се прави само при разработването на нови, оригинални модули към тях. Допуска се използването на готови библиотеки и среди за програмиране (frameworks).

Една част от информацията при Интернет приложенията се формира от базата данни. Самият сайт има две основни части. Едната част е потребителската (front-end), тази, която се вижда от потребителите, а другата – служебна (back-end) – достъпът до нея е ограничен само до определени лица от създателите на сайта и компанията. Служебната част на сайта се използва за неговото администриране и редактиране. Препоръчителни са допълнителни модули като търсачка, модул за статистики, анкети и въпроси, форуми и т.н. Не е препоръчително използването на  готови дизайни (темплейти).

Пред комисия се представят и защитават разработките, като представянето включва презентация, описваща процеса на създаване и популяризиране на сайта. 

Всеки екип има до 15 мин. да представи проекта си, като 5 мин. от тях са за въпросите на журито и публиката. Защитата е открита. 

Редът за представяне на проектите в направленията Мултимедийни клипове*, Интерактивна презентация*, Компютърно моделиране*, 3D моделиране* се определя по регистрационния номер на състезателя.

Критериите за оценяване по направления са описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 4

4. График и задължения на учители и ученици 

Условия за участие :

 • Ясно и точно в придружаващата документация да са цитирани източниците на използваната информация.
 • В състезанието се допускат проекти, които не са награждавани до този момент на различни национални олимпиади и националните състезания, определени в графика на МОН за провеждане на националните състезания през минали години.
 • За създаването на проектите е използван  лицензиран софтуер. 
 • Web сайтовете и Интернет приложенията трябва да бъдат публикувани в интернет, и адресът им да бъде включен в документацията към проекта.

Такса за участие:

30 лева на проект;

в направленията Мултимедийни клипове, Компютърни презентации, Компютърно моделиране и 3D моделиране – 30 лева за УЧАСТНИК.

При заплащане на повече от 6 такси от едно училище ще се направи 10% отстъпка от таксата. 

Банкова сметка: Сдружение УН при VІІ СУ „Кузман Шапкарев“

BIC SOMBBGSF
BG16SOMB91301013810701.

Изпращане на проекта:

ПО EMAIL  

До емайла sastezanie_sedmo@abv.bg се изпращат 2 архивни файла, които съдържат следната информация:

 1. ARHIV_1_nomer, който включва цялата документация по проекта в електронен вид: ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2, презентация.  /nomer   е регистрационният номер, който участникът получава при регистрацията си в сайта на състезанието/.
 • ARHIV_2_nomer, който включва самия проект

Регистрацията на участниците 

 • Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 01.02.2024г. до 08.03.2024г. на адрес: http://7sou-blagoevgrad.com/it и съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководител на проекта или консултант 
 • Авторите на проектите трябва да са изпратили проектът и документацията до 11.03.2024г. на емайла или ако не са – не участват в състезанието.
 • До 15.03.2024г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще бъдат публикувани на  сайта на състезанието 
 • След края на регистрацията се допуска обединяване на категории в крайното класиране, при по- малко от 5 проекта в направление. Оценяването въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

Допълнителна информация   

Броят на предметните награди зависи от броя на участниците и наградния фонд 

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъдат публикувани в сайта на състезанието.

Необходимите средства (нощувки в хотел, пътни, дневни и такси) трябва да се осигуряват от училищата, общините, спонсори и др.

Тел. за  допълнителна информация: 

VІІ СУ „ Кузман Шапкарев”- Благоевград

г-жа Стамболиева – зам. директор за настаняване – 073/831538, 0878/418360

д-р Лилия Стоянова – директор: 073/88 77 78 

За въпроси по регламента – 0878304768