Пето регионално състезание по География и икономика 2018 година се организира и провежда по инициатива на VII СУ „Кузман Шапкарев“ –  Благоевград и подкрепата на  РУО – Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и Асоциация на професионалните географи и регионалисти (АПГР).

Цел на състезанието:

 • младите хора, от които зависи бъдещето да придобият знания, умения и ценности, които ще им помогнат да направят бъдещето на света справедливо и споделено място за живеене;
 • запознаване с бита, културата и традициите на народите;
 • стимулира на интереса към географията;
 • предоставяне на възможност за социални контакти между млади хора със сходни интереси и личностна изява.
 • отваря ума и сърцето за взаимовръзките и приликите, които съществуват между хората и общностите по света

Условия за участие:

Петото регионално състезание по География и икономика е отборно, както е било и досега. Състезанието се провежда в две възрастови групи –  5-7 и 8-12 клас. Всеки отбор включва по четири ученици от съответните класове за всяка една от възрастовите групи. Всеки отбор има ръководител – учител по география и икономика.Тестовете за състезанието включват учебният материал по география и икономика от Общообразователна/задължителна подготовка (ООП/ЗП) –  (5 -7) и (8 – 10) клас.

В срок до 18.04.2018 г., ръководителите на отборите регистрират участниците чрез сайта на състезанието https://7sou-blagoevgrad.com/geografia и уведомява учениците, определени да участват в състезанието.

Наградени отбори от състезанието могат да бъдат тези, които са участвали в географското състезание и хепънинга. В отборите могат да участват в екип до 4 ученика, под ръководството на учител по съответния учебен предмет. Максималният брой точки от географското състезание и хепънинга е 100 – 70 точки от състезанието и 30 от хепънинга.

 1. Състезанието по география и икономика включва два кръга и носи 70 точки40 точки от първи кръг и 30 от втори кръг:

Първи кръг – мултимедиен тест, който съдържа 20 въпроса. Участват ученици от двете възрастови групи 5 – 7кл. и 8 – 12 кл.  Времетраене на теста е 40 минути. Участниците получават тестовия вариант и на хартиен носител. В рамките на 30 секунди отборите имат право да наблюдават визуалния материал и в рамките на 1 минута да дадат  отговор. След отговора на последния въпрос попълнените тестове се предават на комисията. За всеки правилен отговор отборите получават по 2 точки. Общият брой точки от  първи кръг е 40.

Комисия включва трима членове: двама учители по география и икономика и преподавател във висше учебно заведение / експерт. След приключване на теста, отборите се запознават с верните отговори. Комисията обявява резултата от класирането.

Вторият кръг. В него участват отборите и от двете възрастови групи:

Първа възрастова група – 5-7 кл. попълват контурна карта. Върху картата комисията е посочила 5 (пет) държави и пет (5) столици, които отборите трябва да нанесат. Всеки правилно отбелязан обект носи 3 точки. Общият брой точки от правилното попълване на картата е 30 точки.

Втора възрастова група – 8-12кл. Втори кръг при тази възрастова група има публичен характер. Въпросите са свързани с определена, предварително зададена тема, която за 2018 година е „Етнокултурен облик на българския народ или народите по света“.

Всеки отбор се представя пред жури и публика. Редът на представяне на отборите е на случаен принцип чрез жребий. Докато тече представянето на отбора, отборите чийто ред предстои, изчакват реда си извън залата. Въпросът, на който трябва да отговаря отборът се задава от комисия. Отборите трябва да разсъждават в рамките на 5 минути. Един от членовете  на отбора представя отговора пред комисията. Време на изложението 3-5 минути. 30 точки се получават за пълен отговор, който включва:

 

  Показатели за оценяване на изложение от втори кръг възрастова група 5 -7 клас Точки
1. Съответствие на съставения отговор на въпрос с формулировката на темата 5
2. Последователност, ясна структура 6
3. Прилагане на аргументи и примери 4
4. Достатъчна пълнота на изложението 5
5. Точност на географката информация 5
6. Заключение, обобщение на поставения проблем 2
7. Спазване нормите на българския книжовен език 3

 

Посочените точки по показателите са максимални. В зависимост от пълнотата на покриване на критерия, комисията  по своя преценка намалява точките по дадения показател.

 1. Хепънинг – Пресъздаване на ритуал и костюми под формата на макет. Изработване на кукла с национален костюм на страните от Европа по избор. Максималният брой точки, които може да получи отбора са 30. Ръководителите на отборите сами избират членовете. В хепънингът могат да участват учениците състезавали се в географското състезание, но могат да бъдат  и подменени, като се запази броят от 4 ученици.

Критерии за макет на ритуал или костюми на кукли:

– точно възпроизвеждане на традиционния костюм в детайли, качествено и старателно изработване на характерни детайли

– оригиналност на изпълнението

– разнообразие на използваните материали

Работите се оценяват от жури.  Максималният брой точки от хепанинга е 30.

 

 1. Фотоконкурс „Красотата на природата“ или „Традиции и култура“. Наградата е индивидуална и се дава на автора на снимката получима най-много гласове.

Изисквания към конкурса:

–     всички фотографии да са съобразени с темата на конкурса;

–     да показват цветовете и красотата на заобикалящата ни природа;

–     фотоизображенията да са авторски;

–     снимките да се изпращат на хартиен и електронен носител;

–     участниците избират една от темите с която да участват в конкурса;

–     формат на снимките 15/20, в долния десен ъгъл на гърба на творбата се изписва име и фамилия на ученика,  училище, град, клас, възраст, телефон и електронен адрес;

Фотографиите на книжен носител се изпращат на следния адрес: VII СУ „Кузман Шапкарев“ –  Благоевград, ул. „Илинден“ № 13, за фотоконкурса и на електронен адрес: geosedmo@abv.bg.

С фотографиите се организира фотоизложба във фоайето на VII СУ „Кузман Шапкарев“ –  Благоевград, на 20 април 2018 г.

Оценяването става чрез гласуване в деня на събитието. Гласуването започва на 20 април в 10.00 часа  и продължава до 12.30 часа.

Краен срок за приемане на творбите е 17 април 2018 г. вкл.

 

Посади дърво!

Защо дърво?

 1. Дърветата помагат в борбата с изменението на климата.
 2. Те абсорбират излишния въглероден диоксид от атмосферата. В рамките на една

година, около 4 дка залесени дървета абсорбират същото количество въглероден диоксид, което се продуцира от автомобил, изминал 26 000 мили (~ 42 000 км).

 1. Дърветата ни помагат да дишаме чист въздух.
 2. Дърветата поглъщат миризмите и вредните газове (азотни оксиди, амоняк, серен

диоксид и озон) и филтрират фините прахови частици от въздуха, като ги прикрепят по листата и кората си.

 1. Дърветата помагат на обществата.
 2. Дърветата помагат на обществата да постигнат дългосрочна икономическа и

екологична устойчивост, осигурявайки храна, енергия и доходи.

Призоваваме и вас да посадите дърво и така да помогнете за постигането на една от най-амбициозните цели – да бъдат засадени 7.8 милиарда дървета. За тази цел, желаещите могат да донесът в деня на състезанието 20.04.2018г. дърво и да го посадят в двора на 7 СУ „К. Шапкарев“.

Две призови места в състезание по география и икономика ПМГ „Яне Сандански“

blagoevgrad.eu