ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Чл. 135. (1) Ученикът има следните задължения:

4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на
училището, когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са
описани в правилника за дейността на училището;

Чл. 139. (3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в
нарушение на този правилник или на правилника за дейността на
училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в
образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до
отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният
ръководител уведомява родителя.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 119. Ученикът  е  длъжен:

(15)Да носи униформеното облекло и другите отличителни знаци на училището.

 

 

 

 

 

 

 

 

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player