Документи по чл. 263 от ЗПУО

Стратегия 2016-2020г.

План за изпълнение на стратегическите цели

Годишен план за дейността на училището

Двугодишен план на работните групи за самооценяване

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за устройството и дейността на училището

Етичен кодекс

Форми на обучение

Програма за равен достъп

Превенция за ранно напускане на учениците

Вътрешни правила за организиране на ученическото хранене

Училишна програма за повишаване на качеството на 7 СУ "К. Шапкарев"

Годишен доклад 2015-2016г.

Конспекти

Учебни планове

*Хуманитарен профил 9а клас

*Технологичен профил 10б

* 1клас * 2-4 клас *5 клас *6-8 клас

*Индивидуална форма

Национален календар за извънучилищните дейности

Олимпиади и състезания

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИЯ ЧАС ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Г Р А Ф И К- контролни работи

Г Р А Ф И К- класни работи

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player