В Седмо средно  училище „Кузман Шапкарев”,гр. Благоевград, във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от І до VІІІ клас. След анализ на резултатите бяха сформирани  групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения и  групи за дейности по интереси, а именно:
Групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения
Клуб "Питагор". Клуб "Български език - учим и се забавляваме". Клуб "Дисциплина чрез обич, правила и сътрудничество". Клуб "Да учиш е лесно". Клуб "Да учим лесно и интересно". Клуб " Българският език - мелодия от звуци". Клуб "Математически пътешествия". Математика.
Клубове за дейности по интереси
Клуб "Музиката - моят избор".  Обичам те България. Клуб "Информационни технологии". Дизайн и предпечат на рекламни материали. Клуб "Млад пътешественик". Химията-наука на чудесата. Клуб "Занимателна география". Клуб "World Music". Клуб "World Dance". Клуб "Вселена 7"

Галерия

Към сайта

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player