ЗАПОВЕД № РД-07- 956/ 20.08.2018г.
На основание чл.259 ал1 чл. 112 ал.4 и чл. 116 от ЗПУО и чл 3 ал.2 и чл 37 ал. 5 от Наредба 10 от 1.09.2016 за ОДУО, чл. 29г, ал. 1 и чл. 29а и чл. 296 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.175 ал.6 и ал. 7 от ПУДУ и подадени заявления от:

ОПРЕДЕЛЯМ
ред за организиране и провеждане на първа  поправителна  изпитна сесия –

2017/ 2018 учебна година ,

за ученици в САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, както следва:


1. Изпити за определяне на годишна оценка по :
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ- ПП-

  1. Дата на провеждане: 28.08.2018г.
  2. Начален час - 10.00 ч, място на провеждане - зала № 3 ИТ
  3. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита:. 29.08.2018г . на информационното табло, чрез заверено копие на протокол за резултата от писмен /н.н. 3-80 , с печат „Вярно с оригинала" и удостоверено с подпис и кръгъл печат на VII СУ от ЗАТC.
  4. Явяващи се ученици:

РУСКИ ЕЗИК - ЗП

  1. Дата на провеждане: 29.08.2018г.
  2. Начален час – 10.00 ч., място на провеждане - зала № 3 ИТ
  3. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита:. 30.08.2018г на информационното табло, чрез заверено копие на протокол за резултата от писмен /н.н. 3-80 , с печат „Вярно с оригинала" и удостоверено с подпис и кръгъл печат на VII СУ от ЗАТС.
Явяващи се ученици:

 

АНГЛИЙСКИ  - ЗП

1. Дата на провеждане: 30.08.2018г.

2.Начален час – 10.00 ч., място на провеждане - зала № 3 ИТ
3.Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита:. 31.08.2018г на информационното табло, чрез заверено копие на протокол за резултата от писмен /н.н. 3-80 , с печат „Вярно с оригинала" и удостоверено с подпис и кръгъл печат на VII СУ от ЗАТС.
4.   Явяващи се ученици:

 

 

 

 

За ученика

Учебна дейност

Учебни материали

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелостни изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player