Цели

Цели на проект „Умна класна стая за активни ученици, иновативни и подкрепящи учители“

„Smart classroom For active stUdenTs, innovative and sUppoRtive teachErs“

„FUTURE“

 1. Повишаване квалификацията на учителите чрез разработване, трансфер и въвеждане на иновативни практики в учебната работа за постигане на по-високи образователни резултати при усвояване на ключовите и компетентности и универсалните умения;
 2. Увеличаване броя на педагогическите специалисти, внедряващи иновативни практики и методи на преподаване в следствие на мултиплициращия ефект от проведените събития и споделения опит.
 3. Изграждане на партньорства за въвеждане на иновации и модернизиране на образователната система чрез обучения по интегрирани теми и програми за развитие на универсалните умения;
 4. Да се създаде web-портал за споделяне на работещи иновативни практики и интернет свързаност на учителите – новатори по проекта;
 5. Да се повиши квалификацията на учителите по различните предмети – информационни технологии, чужд език, български език, природни науки, както и учителите от начален етап, заедно с педагогическия съветник и психолога при използването на ИКТ като инструмент в преподаването и формирането на цифрови и дигитални компетентности.
 6. Да се изградят групи по интереси за допълнителна работа с учениците със специални нужди и етническите малцинства и децата в риск и да се подобрят уменията на учителите при работа с тях;
 7. Да се подпомогнат младите учители при въвеждането на интерактивните методи на преподаване;
 8. Да се създадат мултимедийни и електронни уроци, презентации и иновативни продукти, които да провокират аналитичното и критично мислене на учениците и тяхната креативност при овладяване на ключовите компетентности;
 9. Да се въведе проектно-базираното обучение и да се стимулират компетентностите за успешна личностна реализация на учениците.
 10. Да се създадат продукти от дейността по проекта – брошури, дипляни, презентации и видеоклипове, чрез които да се популяризира опита сред местната общественост и другите образователни институции в национален и международен план;
 11. Да се използват максимално ефективно образователните платформи за виртуално сътрудничество между учителите-новатори.