Екипи

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

В проекта са включени две основни групи служители, чието участие би следвало да доведе до ефективно изпълнение на проектните дейности.

Първата група обхваща Екипът за подготовка и управление на проекта и осъществяване на вътрешен мониторинг.

Втората целева група учители, кандидатстващи за квалификационните мобилности.

Тя обхваща високо мотивирани учители от всички етапи и степени в училището, които имат висока мотивация за напредък и подобряване на резултатите от ученето и постигане на високо качество на образователния процес.

В двете групи са включени ключови служители, които притежават добри организационни и лидерски способности, с умения да приоритизират целите и  задачите и да извеждат на преден план тези, които спомагат за постигане на стратегическите цели на институцията пред своите лични цели.

Характерни черти за целия екип са лоялност и изпълнителност, коректност във взаимоотношенията и професионална етика. Споделянето на личните постижения прави екипът по-сплотен и мотивиран за бъдещи съвместни успехи при управление на промените. Планирането на конкретни малки стъпки по изпълнението на поставените задачи в дейностите прави постигането на ясно поставените цели възможни. Добрите комуникационни умения, придобити по време на изпълнението на предишни проекти и в хода на ежедневните работни процеси, мотивират екипа за нови инициативи в хода на реализирането на по-голям проект за интеграцията на отделените предмети в учебната програма при усвояването на универсалните компетенции.

А. Екип за подготовка на проектното предложение, управление на дейностите и мониторинг.

Състои се от Ръководител /координатор, технически сътрудник и финансов експерт (счетоводител).

  •   Ръководителят/ Координаторът на проекта притежава анализаторски умения  и е активна страна в общуването и предлагането на идеи. Негови ценни лидерски  качества са способността му да убеждава другите и чувството за отговорност и решителност. Прозрачността в управлението дава гаранция за обективното изготвяне на критериите за подбор на педагогическите специалисти, кандидати за квалификационни мобилности. Той  притежава мислене, ориентирано към продукта.  Организаторските му способности не го лишават от търсенето на непрекъсната обратна връзка с членовете на екипа. Ръководният екип по проекта е в непрекъсната връзка с управленския екип на училището и заедно извеждат силните и слаби страни чрез перманентен SWOT анализ.  Така очертават стратегическите цели за развитие на училището за постигане на ясни резултати. Координаторът на проекта е носител на иновативни идеи, способност за аналитично и критично мислене при оценката на съществуващите рискове в образователната институция, като определя местата, нуждаещи се от подобрение и планира конкретни стъпки за тяхното управление и развитие. Притежава способност за дългосрочно планиране и умения за подбор и мотивиране на персонала. Подпомага екипът при изграждането и управлението на платформи за споделянето на иновативни практики и споделянето на идеи.
  • Техническият сътрудник е лице, което има изключителни способности за  изграждане на междуличностни връзки и мрежа от контакти. Характерни черти са тактичността и чувствителността към нуждите и поведението на хората Притежава добри вербални способности и административни умения при водене на деловата кореспонденция и проектната документация.  Изключително акуратно и своевременно обработва текущата кореспонденция и подготовката на проектната документация. Подпомага ръководителя на проекта при информирането на служителите за ясно определените критерии за подбор на персонал. Дигиталните му компетентности улесняват процесите при организиране на пътуванията на екипа за квалификационните мобилности, а езиковите компетентности позволяват комуникацията с обучителните организации да се осъществява гладко и своевременно и да се реализират ефективни партньорства. Координира системата за разпространение на резултатите от проектната дейност в училището и организира представянето на продуктите и резултатите от проектните дейности.
  • Счетоводителят – добри числови способности;
  • способности за аналитично и критично мислене;

А. Екип за подготовка, /организация/ управление и мониторинг

координиране на система за разпространение на резултатите от проектната дейност в училището. Счетоводителят има опит в отчитането на финансови документи по оперативни програми на Европейския съюз и МОН, представянето на отчети, извънбюджетни плащания, операции с валутни сметки. Неговият опит осигурява строг контрол и отчет при разпределението и верифицирането на средствата, които ще се разходват за изпълнението на дейностите по проекта.

Б. Целева група учители, кандидатстващи за квалификационните мобилности.

Във фокуса на целевата група учители са педагогически специалисти, които могат чрез участието си в квалификационните курсове да подобрят учебната среда /методите на обучение/ и да допринесат за подобряване на резултатите на учениците. Те са учители, които в най-висока степен отговарят на нуждите на училището за внедряване на учебни часове с интегриране на новите технологии и подобряване на учебната среда на учениците със специални потребности; преподаватели, които ще могат да разпространят придобитите компетенции от квалификационните курсове и споделят опита си. Целевата група учители, кандидатстващи за квалификационните мобилности, имат мотивацията да повишат своите компетенции и опит в използването на новите технологии. Техният опит ще осигури ефективно реализиране на поставените цели за изграждане на училищна система за въвеждане на интерактивни уроци във всички учебни предмети, създаване на клубове за занимания по интереси, среда за обучението на деца със специални нужди.

Всеки от ключовите служители в проекта умее да организира работата си, да дава приоритет на важните задачи, да постави общата училищна цел пред личната, да споделя постиженията си, да развива мечтата си за подобрение в предимства, да търси подкрепа и обратна връзка от останалите. Готовността за сътрудничество и взаимна отговорност, които притежават ключовете специалисти (участниците в квалификационните дейности), са основен елемент, който допринася за ефективната работа по проекта, създава позитивна атмосфера и осигурява ефективно изпълнение на дейностите. Екипът е фактор в структурата на училището, защото неговата работа ще добави ползи за останалите учители чрез организирането на квалификационни дейности (вътрешно училищни квалификационни дейности), които ще спомогнат за въвеждането на нови работни подходи на преподаване и споделянето им.

Добрите комуникационни умения на преподавателския екип, включен в проекта, позволяват на учениците да разберат връзките между учебните предмети, изучавани в училище. Коректните взаимоотношения правят съвместната работа приятна и вълнуваща

Като нов потребител на WordPress, отворете таблото на сайта, за да изтриете тази страница и да създадете нови за вашето съдържание. Приятна работа!