План за изпълнение

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО

МЕХАНИЗМА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ 

„Умна класна стая за активни ученици, иновативни  и подкрепящи учители“

„Smart classroom For active stUdenTs, innovative and sUppoRtive  teachErs“

FUTURE

К1 – ЕРАЗЪМ+

НА СЕДМО СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ БЛАГОЕВГРАД

                                                                           (2019-2020)

СЕДМО СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ БЛАГОЕВГРАД  Планът за реализация на  Механизма за разпространение на резултатите е част от Оперативна цел 5 „ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ от Стратегията за развитие на СЕДМО СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ БЛАГОЕВГРАД (2016-2020)

е съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година, Закона за предучилищното и училищно образование и конкретно с Държавните образователни стандарти по чл.22 от Закона.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

          РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ  РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ.

Абревиатури:

  • Екип за подготовка, управление, организация и мониторинг на проекта – ЕПУОМП
  • Екип от обучени учители – ЕОУ  ….още