Седмо СОУ „Кузман Шапкарев” Благоевград е училище с традиции, но и с модерен съвременен облик, оцеляло в условията на конкуренция и достигнало признанието на най-голямото училище в Югозападна България. Разположено е в район с много добри транспортни комуникации.Слави се като училището с най-добрата материална база в града. Има 26 просторни класни стаи с изписани и изографисани стени,от които надничат грейналите очи на слънцето,, кабинети по физика, химия, биология, музика, математика, 4 кабинета по информатика,ритуала зала . Предимство на училището са физкултурният салон, фитнес-залата,богата  библиотеката с 13 000 идзания от художесвена и научна литература,както и електранни издания на съвременните интерактивни методи на преподаване., училищното радио и телевизия „Вселена 7”, просторният училищен двор, безжичният интернет на територията на целия училищен корпус.
               С общи усилия на ръководство, учители и ученици училището се нарежда  сред 100-те най-добри  гимназии в България за 2005/06 г,за което говорят високите резултати от външно оценяване,олимпиади,конкурси и състезания,както и безспирната извънкласна дейност..
              Учебната дейност, инициативите и празниците доказват, че в Седмо СОУ  се обучават деца с оригинални идеи и патриотично самосъзнание от преподаватели с опит и висок професионализъм. Процентът на продължаващите образованието си във ВУЗ е между 70-82 %.
     От години наред училището работи последователно в посока постигане до колкото е възможно на няколко от поставените осем цели на хилядолетието. Практиката до момента включва дейности и в урочната, и в извънурочната работа с учениците с различните възрастови групи.Тематичните единици,свързани с първата цел-„Преодоляване на крайната бедност и глада „ са заложени в „Часовете на класа „ ,както и в часовете по „Човек и общество „ и „Свят и личност”.Най-вече в посока благотворителност се работи от членовете на ученическия парламент,училищното настоятелство и ръководството на училището в съвместни инициативи с Ротари клубовете в града,както и периодични инициативи на отделни класове за подпомагане на крайно нуждаещи се деца от училището и от Домовете за деца,лишени от рoдителски грижи.Съвместни инициативи по първата цел  сме провеждали и с БЧК.
Преди пет години учениците от горен курс разработиха прекрасни есета,свързани с целите на хилядолетието, най-добрите от които бяха популяризирани сред всички ученици по училищното радио „Вселена 7 „.
Изработването на” Кутии с добринки „,както и Табла „ Дорото ,което ще направя „ във фоайето на училището,върху което всички ученици и учители са провокирани да напишат добрите дела,които ще извършат в помощ на бедните,гладните и хората в неравностойно положение са само част от дейностите,които се инициират в тази посока.
  Училището ни е единствено  със самостоятелно разработените учебни програми по  учебните предмети  „Евроинтеграция „ и „Евробизнес и протокол”.В тези часове освен с процесите на интегриране на страните членки към ЕС, учениците се запознават и с основните човешки права, както и действащото законодателство в тяхна защита, с правилата на етикета и протокола за успешното развитие на бизнеса.По този начин гражданската им позиция се формира още в училищна възраст.
  За повишаване на информираността на младите хора относно проблемите на развитието от 5 години насам са създадени клубове „Млад журналист „, членовете на  които имат възможност да  участват в предавания в собствените ученическо радио „Вселена 7”, „Телевизия Вселена 7”, както и училищното вестниче „Междучасие – Non Stop „

           Седмо училище е едно от училищата, работили по-най-много проекти в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз и след това - като страна пълноправна членка.  Училището участва със свои проекти по всички модули на националната програма на МОМН „Спорт в училище”, „Обновяване на учебно-техническото  оборудване”, „ Безопасно училище”, „Ритуализация на училищния живот”, „Създаване на достъпна  архитектурна среда”, „ Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”, „Да се обичаме безопасно”.
           Като едно от най-големите 31 училища страната в ,участващи в образователната реформа за въвеждане на информационно-компютърните технологии в образованието, Седмо СОУ  получава от Министерства на образованието, младежта и науката по проект”ИКТ в образованието” 80 преносими компютъра, 16 мултимедийни проектора и 26 настолни компютри  за оборудване на компютърните кабинети,което прави учебният процес не само по-динамичен и иновативен,но и изключително интересен за учениците.Електронните уроци и учебници стават неразделна част от съвременния модел на обучение в училище.
Училището е уникално и с това, че далеч преди присъединяването на България към Европейския съюз- през учебната 1998/99 год.  като свободно  избираем  предмет  на профил „Хуманитарен” със засилено изучаване на  туризъм в 11 клас   въвежда  учебния предмет „Евробизнес и протокол”.
 От 2008/09 год. учебният предмет  е разделен на „Европейска интеграция” в 10 клас и „Евробизнес и протокол” в 11 клас.
        По „Евроинтеграция” учениците изучават  идеята за Европейския съюз, началото, разширяването, механизмите на ЕС, европейските институции, както и тяхното  изграждане и развитие и пътят на България в предприсъединителните процеси. В часовете по „Евробизнес и протокол” се получават необходимите знания и умения за успешен бизнес на младите мениджъри, както и възможностите на Европейските институции за развитието на техния бизнес. Учебната дисциплина се води от директора на училището  г-жа Стоянова.
     Ежегодно денят 9 май се празнува в училището като „Ден на Европа”,в който ученици от класовете ,изучаващи „Евроинтеграция” представят презентации за Европейския съюз, както и сюжетно- ролеви игри на младите успели мениджъри.На празниците присъстват членове на училищното настоятелство,общинска и областна администрация,както и гости-банкери и бизнесмени.

            През м.октомври 2008 г по покана на  ръководителя на българския сектор „Посещения и семинари” към Европейския парламент към г-жа Стоянова, група учители и ученици, с ръководител директора на училището, посетиха Европейския парламент в Брюксел, където присъстваха на  работата на „комисията по петициите”, заседание на евродепутатите , изложба и се срещнаха с европейски депутат, който ги запозна с тяхната пряка работа.Това мероприятие беше част от завършващият цикъл на тяхното обучение.
   Всяка година, по традиция през март, се  отбелязва международният ден на франкофонията с различни мероприятия. Гости на проявите са нашите приятели от Алианс Франсес, както и преподаватели от Югозападния университет в града.
    Международните обичаи присъстват в редица прояви на училището, като една от най-елегантните за младите хора бе  музикално-поетична вечер със стихове на английски, руски и гръцки език с участието на ученици от 7, 8, 10 и 11 клас”,За любовта говорят на всички езици”.
    Училището е от първите четири пилотни, работили  по различни проекти, към Програмата на ООН за борба срещу СПИН (UNAIDS), и Фондът на ООН за населението (UNFPA). Разработени са училищни проекти: „Модерен и здрав, равно на секс с презерватив”/2001г./, „Жълта светлина”/2002г./, „Елате с нас”, „Питанки”/2004 г/, „ Сигурност в любовта” /2005/, „Свободен и защитен” /2006/,
 Организирани бяха обучителни курсове, срещи с експерти и представители на правителства, на гражданския сектор, партньори и технически експерти от Световната здравна организация  .
     През учебната 2006/07 год. е реализиран и нашият първи мащабен проект с международно участие- „Да открием Европа чрез специфичните особености на нашия регион” по линия на програма „Сократ”. В проекта, , участват ученици и преподаватели от България, Франция, Германия и Португалия. Участниците обмениха ценен опит. Група от партньорите ни от Франция  посети училището  ни и редица исторически забележителности в града и региона. По-късно представители на 7 СОУ гостуваха в училището „Сен Жан”- Франция.
            През ноември 2008 год.по инициатива на дирактора на училището  се проведе национална .конференция на Ротари клубовете в Благоевград и Седмо  СОУ на тема „Европейското образование-реалност  и перспективи”. Участваха и български народни представители, евродепутати и представители на академичната общност. Показани бяха  филми за Европейския парламент, презентации на преподавателите от Софийския университет, Българска академия на науките,Югозападния университет и Американския университет в града.. Конференцията завърши с широка дискусия за връзката между бизнеса ;ролята на бизнеса в развитието на образованието и доброто образование като условие за успешен бизнес.
Последната успешна инициатива с международен характер бе проведена само преди месец съвместно с младежи от Американския университет в града и представители на Ротаракт Благоевград-центрум и Националната комисия за борба с трафика на хора.

Училищното настоятелство е първото, регистрирано официално в града като юридическо лице. Благодарение на активното сътрудничество на ръководството на училището с училищното настоятелство са спечелени редица проекти,за които маже да се научи от училищния сайт. Глобалната политика на училището се осъществява изцяло с обсъждане на приоритетите на училището с членовете на училищното настоятелство. Изключително активна  е ролята на родителите в изграждането на училищната среда –  благоустрояването на двора по проекти на Обществения благотворителен фонд,  съвместни спортни инициативи, иницииране на проект за училищни униформи, както и активно участие в спомоществователството на Националното състезание по информационни технологии,чието домакинство поема нашето училище.

 

 В училището съществуват  извънкласни форми на обучение като СИП, кръжоци, и др. в следните области:

  • Гражданско образование : В училището е сформиран клуб „Дебати „,който провежда свои извънкласни инициативи и под формата на телевизионно шоу се обсъждат актуални обществени теми.Едно от най-успешните предавания на клуба бе предаването „Пирамида” с участници от десети и единадесети и дванадесети  клас.Чести гости на тези дискусии са нашите партньори от Природоматематическа гимназия и Националната хуманитарна гимназия в града./виж подробности  и галерия в сайта /
  • Екология: Едно от най-успешните направления в училището, тъй като първият хуманитарен профил-География, създаден преди 12 години е единствен и уникален за югозападния регион.Съвместно с биолозите и химиците е основан „Клуб на земята „ ,както и” Ученическо туристическо бюро”.

       От септември 2009 сме партньори по Проект за междуучилищно сътрудничество по прогрaма ”eTwinning”е на тема – “ON-LINE GUIDEBOOK FOR GLOBETROTTERS” (Интернет пътеводител за пътешественици) стартира през месец септември 2009 година. В него участват шест училища:

  • Colegiul National Octavian Goga – Румъния
  • 7th Secondary School “Kuzman Shapkarev” –Благоевград,България
  • Lycee Professionnel Georgess Brassens – Франция
  • I Zespol Szkol im.Stanislawa Staszica – Полша
  • Lycee Professionnel de L”HORIZON – Франция
  • Еscola Secundaria de Sao Joao da Talha – Португалия

      От 2009 година насам сме домакини на най-голямото национално състезание по информационни технологии за страната, което започна по наша инициатива и ежегодно привлича по над 100 проекта от цяла България.
 http://sastezanie.7sou-blagoevgrad.com/
     Горедеем се ,че ние сме училището възпитало Димитър Бербатов и ежегодно под негов патронаж провеждаме традиционен спортен празник  с участието на стотици родители, учители и учинеци „Спортувай редовно – живей здравословно !”
      Конкурси, състезания, олимпиади, изложби, проекти – повече информация за училището  ще научите от нашия сайт :     www.7sou-blagoevgrad.com

                                                                              Директор : Лилия Стоянова

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player